Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
  • Luyện tập trang 3
§7. LUYỆN TẬP
❖ Bàil Tính:
❖ Bài 2
Dặt tính rồi tính: a) 542 - 318 660 -251
Bài gíảí
a)	_	542	_	660
318	251
b) 727-272 404 -184
b)	727
272
404
184
224	409
455	220
❖ Bài 3
Điền số thích hợp vào ô trống:
Số bị trừ
752
621
950
Số trừ
426
246
215
Hiệu
125
231
* Ghi nhớ: - Tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng số trừ.
Tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ di hiệu.
Tìm hiệu, ta lấy số bị trừ trừ di số trừ.
Bãí gíáí
Sô' bị trừ
752
371 .
621
950
Số trừ
426
246
390
215
Hiệu
326
125
231
735
❖ Bài 4
Giải bài toán theo tóm tắt sau: Ngày thứ nhất bán: 415kg gạo Ngày thú' hai bán: 325kg gạo Cá hai ngày bán: ...hg gạo?
Bài giải
Cả hai ngày bán là:
415 + 325 = 740(kg)
Đáp số: 740kg gạo
❖ Bài 5
Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong dó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?
Tóm tắt:	Có:	165 học sinh
Nữ:	84 học sinh
Nam:	.... học sinh?
Bàí gíảí
Sô' học sinh nam khôi lớp 3 có là:
165 - 84 = 81 (học sinh)
Đáp số: 81 học sinh
BÀI TẬP BỔ SUNG
Nốì các phép tính với kết quả đúng (theo mẫu):
553 - 116
116 +109
Bàí ỹíảí