Giải toán lớp 3 Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

  • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số trang 1
  • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số trang 2
§25. TÌM MỘT TRONG CÁC PHẨN BẰNG NHAU CỦA MỘT số
GHI NHỚ: Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số, ta lấy sô' đó chia cho sô' phần.
❖ Bàil
Viết số thích hợp nào vào chồ chấm? a) của 8kg là ...kg
b) —- của 241 là ...l 4
c) — của 35m là ...m 5
d) -- của 54 phút là ... phút 6
Ỉ5àí gíảí
a) của 8kg là 4kg
2
c) i của 35m là 7m 5
b) 4 của 24/ là 6/
4
d) của 54 phút là 9 phút
❖ Bài 2
Một cứa hàng có 40 m vải xanh và đã bán dược ĩ- số vải dó. Hỏi cứa hàng dó dã 5
bán mấy mét vải xanh?
Tóm tắt:
40m vải
Bán ?in
Ĩ3àí ỹỉảí
Số mét vải xanh đã bán là: 40 : 5 = 8 (m)
Đáp số: 8m vải
BÀI TẬP BỔ SUNG
Thay ? bằng sô' thích hợp: