Giải toán lớp 3 So sánh số bé bằng một phần số lớn

  • So sánh số bé bằng một phần số lớn trang 1
  • So sánh số bé bằng một phần số lớn trang 2
  • So sánh số bé bằng một phần số lớn trang 3
§61. SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY số LỚN
GHI NHỚ: Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy sô' lớn, ta lấy số lớn chia cho số bé rồi lấy một phần của kết quả vừa tìm.
❖ Bàil
Viết vào ô trống (theo mẫu):	
Số lớn
số bé
Số lớn gấp mấy lần sô bé
Số bé bằng một phần mấy sô lớn
8
2
4
1
4
6
3
10
2
❖ Bài 2
Bàí ộíảí
SỐ lớn
Số bé
Số lớn gấp mây lần số bé
Sô bé bàng một phần mấy sô lớn
8
2
4
1
4
6
3
2
1
2
10
2
5
1
5
Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới có 24 quyển sách. Hỏi sô sách ở ngăn trên bằng một phần mây số sách ở ngăn dưới?
6 quyền sách
Tóm tắt:	Ngăn trên: r' ~~l
Ngăn dưới: i,	j 	
24 quyển sách
Bàí gíảí
Sô' quyển sách ngăn dưới gấp ngăn trên một số lần là: 24 : 6 = 4 (lần)
Vậy sô quyển sách ngăn trên bằng 4 số quyển sách ngăn dưới.
4
1
Đáp sô: — 4
❖ Bài 3
Số ô vuông màu xám bằng một phần mấy số ô vuông màu trắng?
a)E3
□ □□□□
□□□□□□
□ □□□
Bài ọíảí
a)
Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xám một số lần là: 5:1 = 5 (lần)
Vậy số ô vuông màu xám bằng i số ô vuông màu trắng.
5
b)
c)
Sô ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xám một sô' lần là: 6:2 = 3 (lần)
Vậy sô' ô vuông màu xám bằng — sô' ô vuông màu trắng.
3
Số ô vuông màu trắng gấp số ô vuông màu xám một sô' lần là:
4:2 = 2 (lần)
Vậy số ô vuông màu xám bằng ~ sô' ô vuông màu trắng.
BÀI TẬP BỔ SUNG
Thùng nhỏ có 81 dầu. Thùng to có nhiêu hơn thùng nhỏ 161 dầu. Hỏi sô' dầu của thùng nhỏ bằng một phần mấy số dầu ở thùng to?
Bàí giai
Sô' dầu của thùng to là:
8 + 16 = 24 (Z)
Sô' dầu của thùng to gâp số dầu cùa thùng nho một sô lần là: 24 : 8 = 3 (lần)
Vậy sô' dầu của thùng nhỏ bằng — sô' dầu của thùng to.
3
Đáp số: ~ 3