Giải toán lớp 3 Tính giá trị của biểu thức

  • Tính giá trị của biểu thức trang 1
  • Tính giá trị của biểu thức trang 2
§78. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BlỂU THỨC
GHI NHỚ: 1) Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
2) Nếu trong biểu thức chì có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
❖ Bàil
55:5x3 ...32
47 .
.. 84
20 + 5 .
.. 40
b) 462 -40 + 7 387 -7 - 80
Bàí gíảí
b) 462 - 40 + 7 = 422 + 7 = 429
387 - 7 - 80 = 380 - 80 = 300
ổ chấm:
-34-3
: 2+ 6
Tính giá trị của biếu thức: a) 205 + 60 + 3
268-68 + 17
a) 205 + 60 + 3 = 265 + 3 = 268
268 - 68 + 17 = 200 + 17 = 217
Bài 2
Tính giá trị của biếu thức: a) 15 X 3 X 2
48 : 2 : 6
a) 15 X 3 X 2 = 45 X 2 = 90
48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4
Bài 3
Diên dấu thích hợp (>, <, =) vào
b) 8x5:2 81:9x7
Bàí gíảí
b) 8 X 5 : 2 = 40 : 2 = 20
81:9x7 = 9x7 = 63
Bàí gíảí
55 : 5 X 3 > 32
47 = 84 - 34 - 3
20 + 5 < 40 : 2 + 6
* Lưu ý: Trước khi điền dấu, ta phái tính giá trị cùa biếu thức (tính nhắm) rồi su sánh giá trị của biểu thức.
❖ Bài 4
Mỗi gói mì cân nặng SOg, mỗi hộp sữa cân nặng 455g. Hỏi 2 gói mì và một hộp sữa
cân năng bao nhiêu gam?
Tóm tắt:	1 gói mì
2 gói mì 1 hộp sữa
Bàí gíảí
Cả hai gói mì cân nặng là:
80 X 2 = 160 (g)
Cả hai gói mĩ và một hộp sữa cân nặng là:
160 + 455 = 615 (g)
Đáp số: 615g