Giải toán lớp 3 Phép chia hết và phép chia có dư

  • Phép chia hết và phép chia có dư trang 1
  • Phép chia hết và phép chia có dư trang 2
  • Phép chia hết và phép chia có dư trang 3
§29. PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA có Dư
GHI NHỚ: - Số chia bao giờ cũng khác 0.
Phép chia hết:
Sô' dư là 0.
Số bị chia = thương X số chia
Phép chia có dư:
Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia và lớn hơn 0. • Số bị chia = thương X số chia + số dư.
❖ Bàil
Tính rồi viết theo mẫu:
a) Mẫu:
12
6
20
5
15
3
24
4
12
2
0
12:6 = 2
b) Mầu:
17
5
19
3
29
6
19
4
15
3
2
17: 5 = 3 (dư 2)
3	28
4	46
5	42
Bàí ỊỊiảí
" Bài 2
Đúng ghi D, sai ghi s vào ô trống:
b) 30
24
6
4
d) 20
3
15
5
gíáí
5
b) 30
6
24
6
4
d) 20
3
15
5
32
4
32
8
0
48
6
48
8
0
32
4
32
8
0
48
6
48
8
48 8 [IT]
❖ Bài 3
X-	-	1 ■	1	-	-	■■
/i—A	ysv ọ-
SF-sr	TỄ-"»
w
w w w w
Dã khoanh vào sô' ôtô trong hình nàoĩ a)
b)
Sài giải
Đã khoanh vào sô' ôtô trong hình a).
2
>
BÀI TẬP BỔ SUNG
Đúng ghi D, sai ghi s vào ô trống:
68
2
58
8
6
33
5
11
08
08
5
3
6
Sàí gíảí
68 2 6	33
08 	
_6 H
2
58
8
5
11
08
5
3