Giải toán lớp 3 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
  • Luyện tập chung trang 3
Đáp số: 12cm
§76. LUYỆN TẬP CHUNG
❖ Bài 1
Diễn số thích hợp vào ô trông:
Thừa số
324
3
150
4
Thừa số
3
4
Tích
972
600
Bàí giải
Thừa số
324
3
150
4
Thừa sô
3
324
4
150
Tích
972
972
600
600
❖ Bài 2
Dặt tính rồi tính:
a) 684 : 6	b) 845 : 7
Bài giải
a) 684
6
b) 845
7
c) 630
9
d) 842
4
08
114
14
120
00
70
04
210
24
05
0
02
0
5
2
684 : 6 =
114
845 : 7 =
120 (dư 5)
630 : 9 =
70
842 :4 = 210 (dư 2)
c) 630 : 9
d) 842 : 4
Tóm tắt:
36 máy bơm
* - - - - -1	j I	I.	Ị.
Bán ĩ máy bơm	Còn ĩ máy bơm
Bài giải
Sô' máy bơm đã bán là:
36 : 9 = 4 (cái)
Sô' máy bơm còn lại là:
36 - 4 = 32 (cái)
Đáp số: 32 cái máy bơm
❖ Bài 4
Điền số thích hợp vào ô trống:	
Số đõ cho
8
12
20
56
4
Thêm 4 đơn vị
Gấp 4 lần
Bớt 4 dơn vị
Giảm 4 lần
Chú ý: thêm là cộng vào, bớt là trừ đi, gấp bao nhiêu lần là nhân với sô' lần, giảm bao nhiêu lần là chia cho bấy nhiêu lần đó.
Bàí gíảí
SỐ đã cho
8
12
20
56
4
Thêm 4 đơn vị
12
16
24
60
8
Gấp 4 lần
32
48
80
224
16
Bớt 4 đơn vị
4
8
16
52
0
Giảm 4 lần
2
3
5
14
1
❖ Bài 5
Dồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông? Góc không vuông?
Bàí gíảí
Đồng hồ A có hai kim tạo thành góc vuông.
Đồng hồ B và đồng hồ c có hai kim tạo thành góc không vuông.
BÀI TẬP BỔ SUNG
Có một sô đem chia cho 4 thì được 195. Hỏi số đó dem chia cho 3 thì được kết quả bằng bao nhiêu?
Bài giải
Sô' chia cho 4 được 195 là số:
195 X 4 = 780
780 chia cho 3 thì được:
780 : 3 = 260
Đáp số: 260