Giải toán lớp 3 Bảng nhân 6

  • Bảng nhân 6 trang 1
  • Bảng nhân 6 trang 2
§18. BẢNG NHÂN 6
❖ Bàil
Tính nhấm: 6x4 =
6x1 =
6x9 =
6 X
10 =
6x6 =
6x3 =
6x2 =
0 X
6 =
6x8 =
6x5 =
6x7 =
6 X
0 =
* Ghi nhớ: - Sô' nào nhân với 1 củng bằng chính sô' đó. - 0 nhân với bất kì sô' nào cũng bằng 0. -Bất kì số nào nhân với 0 củng bằng 0.
Bàí ặỉảí
6x4 = 24 6x6 = 36 6x8 = 48
❖ Bài 2
6x1 = 6 6 X 3 = 18 6 X 5 = 30
6 X 9 = 54 6 X 2 = 12 6 X 7 = 42
6 X 10 = 60 0x6 = 0 6x0 = 0
Mỗi thùng có 61 dầu. Hỏi 5 thùng như thế có tất cả bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt:	1 thùng: 61 dầu
5 thùng: ...l dầu?
Bàí giải
Số’ lít dầu 5 thùng có là:
6 X 5 = 30 (Z)
Đáp số: 301 dầu
❖ Bài 3
Đếm thêm 6 rồi viết 8Ô thích hợp vào ô trống:
6
12
18
36
1	1	1 eo
Bài gíảí
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
* Lưu ý: Các số trên là các tích trong bảng nhân 6.
BÀI TẬP BÔ SUNG
Điền số thích hợp:
Bài ặỉáí
Số ở trong là thương của 2 số ở ngoài vòng tròn.
2