Giải toán lớp 3 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trang 1
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trang 2
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) trang 3
§72. CHIA SỐ CÓ BA CHỮ số CHO số có MỘT CHỮ sô
(tiếp theo)
7
420
6
200
2
480
7
400
5
301
3
725
* Lưu ý: Ở lần chia thứ hai, số bị chia bé hơn số chiu thì viết 0 ớ thương theo lần chia dó.
❖ Bàil Tính:
Bài giải
a)
350
7
420
6
260
2
480
4
35
50
42
70
2
130
4
120
00
00
06
08
0
0
6
8
0
0
00
00
0
0
0
0
350
: 7 = 50
420
6
= 70
26(
) : 2
= 130
480
: 4
= 120
b)
490
7
400
5
361
3
725
6
49
70
40
80
3
120
6
120
00
00
06
12
0
0
6
12
0
0
01
05
0
0
1
5
490 :7
= 70
400 : 5 =
80
361:3 =
120 (dư 1)
725 :6 =
120 (dư 5)
Bài 2
Một năm có 365 ngày, mồi tuần lễ có 7 ngày. Hói năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?
Bài giải
Thực hiện phép chia, ta có.
365 : 7 = 52 (dư 1)
Vậy năm đó gồm 52 tuần lễ và 1 ngày.
Đáp số: 52 tuần lễ và 1 ngày
a) 185
6
b)
18
30
05
□
0
5
Bàí 0íảí
a) 185
6
b)
18
30
Đ
Đúng ghì D, sai ghi s vào ô vuông:
283
7
28
4
03
7	
4 H
283 : 7 = 4 (dư 3)
bao nhiêu trừ 200 thì
283
28
03
Bài 3
05
ọ
18 : 6 = 30 (dư 5)
5
BÀI TẬP BỔ SUNG
Tìm một số, biết rằng nếu gấp sô' đó lên 4 lần, dược còn 88.
Bàí QÍẩí
• Cách 1:
4 lần số cần tìm là:
88 + 200 = 288
Số cần tìm là:
288 : 4 = 72
Đáp số: 72
• Cách 2:
Gọi X là sô cần tìm, ta có:
X X 4 - 200 = 88
X X 4	= 88 + 200
X X 4	= 288
X = 288 : 4
X = 72
Đáp số: 72