Giải toán lớp 3 Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số trang 1
  • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số trang 2
§54. LUYỆN TẬP
❖ Bàil
Tính nhẩm:
a)
8
X í =
8x5 =
8x0 =
8x8 =
8
X 2 =
8x4 =
8x6 =
8x9 =
8
x3 =
8x7 =
8x10 =
0x8 =
b)
8
x2 =
8x4 =
8x6 =
8x7 =
2
X 8 =
4x8 =
6x8 =
x8 =
Bài giải
8x1 = 8 8 X 2 =16 8 X 3 = 24
8 X 2 = 16 2 X 8 = 16
❖ Bài 2
Tính: a) 8 X 3 8x4
8 X 5 = 40 8 X 4 = 32 8 X 7 = 56 8 X 4 = 32 '4 X 8 = 328x0=0 8x6 =48 8 X 10 = 80 8x6 =48 6x8 =48
b) 8x8 + 8 8x9 + 8

8 X 8 = 64 8 X 9 = 72 0x8 = 0 8 X 7 = 56 7 X 8 = 56
Bàí ỹíảỉ
a) 8x3 + 8 = 24+ 8 = 32
8x4 + 8 = 32+ 8 = 40
b) 8x8 + 8 = 64 + = 72
8x9 + 8 = 72 + = 80
❖ Bài 3
Từ cuộn dây diện dài 50m, người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8m. diện dó còn lại bao nhiêu métỉ
8m $VỊ 8ỉ'ĩ $VỊ
Tóm. tắt:	t'	
50tn
Bâí gíảí
Số mét dây điện cắt ra là:
8 X 4 = 32 (m)
Sô' mét dây điện còn lại là:
50 - 32 = 18 im)
Hỏi cuộn dây
Đáp số: 18m
D	c
a) Có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông.
Sốô vuông trong hình chữ nhật là:
	 = 24 (ô vuông)
b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông.
Số ô vuông trong hình chữ nhật là:
.............................. = 24 (ô vuông)
Nhận xét:	=	
Bài gíảí
Có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông.
Sô' ô vuông trong hình chữ nhật là:
X 8 = 24 (ô vuông)
Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông.
Sô' ô vuông trong hình chữ nhật là:
8 X 3 = 24 (ô vuông)
Nhận xét:	8 X 3 = 3 X 8
* Lưu ý; Khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi.