Giải toán lớp 3 Luyên tập

  • Luyên tập trang 1
  • Luyên tập trang 2
§10. LUYỆN TẶP
Bàil
Tính: a) 5x3+ 132	b) 32 : 4 + 106	c) 20x3: 2
* Ghi nhớ:
Trong biểu thức có phép tinh nhăn kết hợp với phép cộng; hoặc phép chia kết hợp với phép cộng, ta thực hiện phép nhăn hoặc chia trưởc rồi thực hiện phép cộng sau.
Trong biểu thức có phép tính nhăn, chia kết hợp với nhau, ta thực hiện phép tinh từ trái sang phải.
Bầỉ gíảí
a) 5 X 3 + 132 = 15 + 132	b) 32 : 4 + 106 = 8 + 106 c) 20 X 3 : 2 = 60 : 2
= 147	= 114	= 30
Bài 2
Đã khoanh vào ỉ- 80 con vịt trong hình nào?
4
Bài giải
Đã khoanh vào 4 số con vịt trong hình a). (Có 4 cột, khoanh vào 1 cột)
4
Bài 3
Mỗi bàn có 2 học sinh. Hòi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt:	1 bàn: 2 học sinh
bàn: ... học sinh?
Bàí gíảí
Sô" học sinh ở 4 bàn là:
2x4 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh
Bài 4
xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ (xem hình vẽ).
Bài ỹíảí
4 hình tam giác xếp thành hình cái mũ như sau:
BÀI TẬP BỔ SUNG
Cho 4 hình tam giác giống nhau (như hình vẽ). Hãy xếp 4 hình tam giác này thành một hình tứ giác.
Bài giải
Có 4 cách xếp 4 hình tam giác trên thành một hình tứ giác.
2
1
4
3
Cách 1: