Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
❖ Bàil
Dặt tính rồi tính: a) 324 + 405;
b) 645 - 302;
762 + 128; 666 - 333;
Qíảí
25 H
485
h 721
-72
Bàí
a)	324
761
25
+
+
405
128
721
729
889
746
b)	645
666
485
302
333
72
343
333
413
Bài 2
Tìm x: a) X - 125 = 344	b) X + 125 = 266
Ghi nhớ:
Muốn tìm sô' bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ.
Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
Bài ỹíảí
a) X - 125 = 344	b) X + 125 = 266
X = 344 + 125	X = 266 - 125
X = 469	X = 141
Bài 3
thế' dục có bao nhiêu nữ?
Tóm tắt:	Có:	285 người
Nam:	140 người
Nữ:	 người
Bài ỹíảí
Một đội dồng diễn thế dục gồm 285 người, trong dó có 140 nam. Hỏi dội dồng diễn
Số nữ của đội đồng diễn là:
285 - 140 = 145 (người)
Đáp số: 145 người nữ
❖ Bài 4
xếp 4 hình tam giác thành hỉnh con cá (xem hình vẽ).
Bài gíảí
4 hình tam giác ghép thành hình con cá như sau:
BÀI TẬP BỔ SUNG
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
X + 120 = 362	b) X -116 = 241
X = 362 + 120	X = 241 + 116
x = 482	I I	x = 357
Bài gíảí
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trông:
a) X + 120 = 362	b) X - 116 = 241
X = 362 + 120	X = 241 + 116
X = 482	ru	X = 357