Giải toán lớp 3 Ôn tập về giải toán

  • Ôn tập về giải toán trang 1
  • Ôn tập về giải toán trang 2
12. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
❖ Bài 1	.
Đội Một trồng dược 230 cây, đội Hai trồng dược nhiêu hơn dội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng dược bao nhiêu cây?
* Ghi nhớ: Muốn tìm số lớn, ta lấy số bé cộng phần nhiều hơn.
Tóm tắt:	-2-3-^-y-	
Đội Một:	K2	—	—	
Đội Hai:
■ 90 cây
-ịS
? cây
Ị ?*
Bàí giai
Số cầy đội Hai trồng được là: 230 + 90 = 320 (cây)
Đáp số: 320 cây
❖ Bài 2
Một cửa hàng buổi sáng bán dược 6351 xăng, buổi chiểu bán dược ít hơn buối sáng 1281 xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng dó bán dược bao nhiêu lít xăng?
* Ghi nhớ: Muốn tìm sô' bé, ta lấy sô' lớn trừ phần ít hơn.
Tóm tắt:	n '	?3Mxang	
Buối sáng:	K-2-2	—	
Buổi chiều:
\128l
? I xăng
Ỉ3àí giải
Sô' lít xăng buổi chiều bán được là:
635 - 128 = 507 (Z)
Đáp số: 5071 xăng
❖ Bài 3
Giải bài toán (theo mẫu)
Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiêu hơn sô bạn nam là bao nhiêu? * Ghi nhớ: Muốn so sánh hai số hơn kém bao nhiêu đơn vị, ta lấy sô lớn
trừ sô' bé.
Tóm tắt:
Nữ:
Nam:
19 bạn
? bạn
hr:
16 bạn ỉỉàí ỹíảí
Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:
19 - 16 = 3 (bạn)
Đáp số: 3 bạn Giải bài tập toán 3 - Tập 1 - 25
Bao gạo căn nặng 50kg, bao ngô cân nặng 35kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu ki-lô-gamĩ Tóm tắt:
50kg
Gạo:	r	—
35kg
Bàí gíảí
Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là:
50 - 35 = 15 (kg)
Đáp số: 15kg
BÀI TẬP BỔ SUNG
Hàng dưới có 90 bao gạo. Nếu chuyển 25 bao gạo ở hàng dưới lên hàng trên thì số gạo ở hai hàng bằng nhau. Hỏi trước khi chuyển:
Hàng dưới có nhiều hơn hàng trên mấy bao gạoĩ
Hàng trên có mấy bao gạoĩ
Tóm tắt:
? bao gạo 25 bao
Hàng trên:
:	ì 25 bao
Hàng dưới:	p	
90 bao gạo Bàí Qíảí
Trước khi chuyển, hàng dưới có nhiều hơn hàng trên là:
25 + 25 = 50 (bao)
Số bao gạo có ở hàng trên trước khi chuyển là:
90 - 50 = 40 (bao)
Đáp số: 1) 50 bao gạo 2) 40 bao gạo