Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
  • Luyện tập trang 3
§80. LUYỆN TẬP
❖ Bàil
Tính giá trị của biểu thức:
a) 125 -85 + 80	b) 68 + 32 - 10
21x2x4	147 : 7 X 6
Bãi gíaí
a) 125 - 85 + 80 = 40 + 80 = 120
21x2x4 =42x4 = 168
❖ Bài 2
Tính giá trị của biếu thức: a) 375 -10 X 3
64:8 + 30

b) 68 + 32 - 10	= 100 - 10
= 90
147 : 7 X 6 = 21 X 6 = 126
b) 306 + 93:3 5 X 11 -20
Bàí gíảí
a) 375 - 10 X 3 = 375 - 30 = 345
64 : 8 + 30 = 8 + 30 = 38
❖ Bài 3
Tính giá trị của biểu thức: a) 81:9 + 10
20x9:2
b) 306 + 93 : 3 = 306 + 31 = 337
X 11 - 20 = 55 - 20 = 35
b) 11 X 8 -60 12 + 7x9
b) 11 X 8 - 60 = 88 - 60 = 28
12 + 7 X 9 = 12 + 63 = 75
70 + 60:3
'ỉ 20}	(68)
11 X 3 + 6
Bài Ị)íảí
a) 81 : 9 + 10 =9 + 10 = 19
20 X 9 : 2 = 180 : 2 = 90
❖ Bài 4
Mỗi sô' trong hình tròn là giá trị của biêu thức nào?
50 + 20 X 4
80:2 X 3	(90
81-20 + 7
Bàí Qíảí
Nối biểu thức với giá trị của nó trong hình tròn:
81-20 + 7