Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
§36. LUYỆN TẶP
❖ Bài 2 TínA;
28
7
35
7
21
7
14
7
42
7
42
6
25
5
49
7
Bàí gíảí
28
7
35
7
21
7
14
7
28
4
35
5
21
3
14
2
	—
—
0
0
0
0
42
7
42
6
25
5
49
7
42
6
42
7
25
5
49
7
—
—
—
0
0
0
0
❖ Bài 2
Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm cỏ 7 học sinh. Hỏi chia dược bao nhiêu nhóm?
Tóm tắt:	7 học sinh:	1 nhóm
35 học sinh:	... nhóm?
❖ Bàil
Tính nhẩm: a)
7 x8 =
7x9 =
7 x6 =
7x7 =
56:7 =
63:7 =
42:7 =
49:7 =
b)
70:7 =
28:7 =
30:6 =
18:2 =
63 : 7 =
42:6 =
35:5 =
27:3 =
14:7 =
42:7 =
35:7 =
56:7 =
Bài giải
a) 7 X 8 = 56
7 X 9 = 63
7 X 6 = 42
7 X 7 = 49
56 : 7 = 8
63 : 7 = 9
42 : 7 = 6
49 : 7 = 7
b) 70 : 7 = 10
28 : 7 = 4
30 : 6 = 5
18 : 2 = 9
63 : 7 = 9
42 : 6 = 7
35 : 5 = 7
27 : 3 = 9
14 : 7 = 2
42 : 7 = 6
35 : 7 = 5
56 : 7 = 8
Bàí gíảí
Sô' nhóm học sinh có là:
35 : 7 = 5 (nhóm)
Đáp số: 5 nhóm Giải bài tập toán 3 - Tập 1-65
❖ Bài 4
Bài giải
ip jp. jpipip