Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
§30. LUYỆN TẬP
❖ Bàil Tính:
17	2
17 2 16 8
1
17 : 2 = 8 (dư 1)
❖ Bài 2
Dặt tính rồi tính:
24	6
24	4
0
24 : 6 = 4
32 5 30 6
2
32:5 = 6(dư2)
35
4
42
5
58
6
Sàí gíảí
35
4
42
5
58
6
32
8
40
8
54
9
3
2
4
35:
4 = 8(dư3)
42 :
5 = 8(dư2)
58 :
6 = 9(dư4)
24: 6
30:5
15:3
20: 4
32:5
34:6
20:3
27: 4
Ĩ8àí gíảí
30
5
15
3
20
4
30
6
15
5
20
5
0
0
0
30
5 = 6
15
: 3 = 5
20
: 4 = 5
34
6
20
3
27
4
30
5
18
6
24
6
4
2
3
34
6 = 5(dư4)
20
:3 = 6(dư2)
27
4 = 6(dư3)
❖ Bài 3
Một lớp học có 27 học sinh, trong đó có — sô học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học 3
dó có bao nhiêu học sinh giỏiỉ
Tóm tắt:
27 học sinh
Giỏi ? học sinh
Bài gíảí
Sô' học sinh giỏi lớp học đó có là:
27 : 3 = 9 (học sinh)
Đáp số: 9 học sinh giỏi
❖ Bài 4
Khoanh vào chữ dặt trước càu trả lời dũng:
Trong các phép chia có dư với sô' chia là 3, số dư lớn nhất của các phép chia dó là: A. 3	B. 2	c. 1	D.o
Bàí gíáí
Trong các phép chia có dư với sô' chia là 3, sô' dư lớn nhất của các phép chia đó là:
A. 3	®. 2	c. 1
D. 0
(Giải tlúch: Trong phép chia có dư vái số chia là 3, sô' dư chỉ có thể là 1 hoặc 2. Do dó sô' dư lớn nhất là 2).