Giải toán lớp 3 ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO

  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO trang 1
  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO trang 2
  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO trang 3
  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO trang 4
§90. ĐỂ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO
❖ Bàil
Bài 2
Dặt tính rồi tính:
54x3	306 x2
Bài 3
Tính giá trị của hiểu thức: a) 14x3:7
Bài 4
856 :4
b) 42 + 18 : 6
734 : 5
Tính nhẩm:
6x5=..
18:3 = ...
72:9 = ...
56:7 =
3 X 9 = ...
64:8 = ...
9 X 5 = ...
28:7 =
8x4 = ...
42:7= ...
4x4 = ...
7 x9 = .
Một cửa hàng có 96kg đường, đã bán được số đường đó. Hỏi cửa hàng 4
còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?
❖ Bài 5
Khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng:
B. 35cm
c. 40cm
a) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 10cm là:
A. 25cm
b) Đồng hồ chỉ:
5 giờ 10 phút
2 giờ 5 phút c. 2 giờ 25 phút D. 3 giở 25 phút
Bàí gíảí
0 Bàil
5 = 30
18 : 3 = 6
72 :
: 9 = 8
56 : 7 = 8
9 = 27
64 : 8 = 8
9 X
5 =45
28 : 7 = 4
4 = 32
42 : 7 = 6
4 X
4 = 16
7 X 9 = 63
0 Bài 2
54
306
162
612
856
05
16
0
214
734
23
34
4
146
306 X 2 = 612
856 : 4 = 214	734 : 5 = 146 (dư 4)
b) 42 + 18 : 6 = 42 + 3 = 45
96kg đường
54 X 3 = 162
0 Bài 3
. a) 14 X 3 : 7 = 42 : 7 = 6
0 Bài 4
Tóm tắt:
Bán ?kg	Còn ?kg
Bàí gíảí
Sô' ki-lô-gam đường đã bán là:
96 : 4 = 24 (kg)
Sô' ki-lô-gam đường còn lại là:
96 - 24 = 72 (kg)
Đáp số: 72kg đường
0 Bài 5
Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 10cm là:
A. 25cm	B. 35cm	c. 40cm	(p). 50cm
Đồng hồ chỉ:
5 giờ 10 phút
2 giờ 5 phút ©. 2 giờ 25 phút D. 3 giờ 25 phút
BÀI TẬP BỔ SUNG: CUỐI HỌC KÌ I
♦ fiàil
Nối biểu thức vời giá trị của nó:
268 -68 + 17
345
81:9x7
246
375 -10x3
63
123 X (42 - 40)
217
♦ Bài 2
Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào ô vuông:
46mm 1	1 4cm 7mm
lkm 1	1 1000m
lkg I 1 989g
999m 1	[ lkm
lOOOg	Ị lkg
76cm 1	1 750mm
♦ Bài 3
Một hình chữ nhật có chu vì là 200m, chiều rộng là 32m. Tính:
Nửa chu vi hình chữ nhật?
Chiều dài hình chữ nhật?
♦ Bài 4
Vẽ thêm kim vào đồng hồ dể:
Đồng hồ A chỉ 3 giờ kém 15 phút.
Đồng hổ B chị 5 giờ 20 phút.
Bài gíảí
0 Bài 1
123 X (42 - 40)
268 - 68 + 17 81 : 9 X 7 375 - 10 X 3
0 Bài 2
46 mm
< 4cm 7mm
lkm
= lOOOm
47mm
lOOOm
lkg
> 989g
999m
< lkm
lOỎOg
lOÓOm
lOOOg
= lkg
76cm
> 750mm
lOỎOg
760mm
0 Bài 3
a)
Nửa chu vi hình chữ nhật là:
200 : 2 = 100 (m)
b)
Chiều dài hình chữ nhật là:
100 - 32 = 68 (m)
Đáp số:
0 Bài 4
100m
68m
Vẽ thêm kim vào đồng hồ để: a) Đồng hồ A chỉ 3 giờ kém 15 phút.
b) Đồng hồ B chỉ 5 giờ 20 phút.