Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
  • Luyện tập trang 3
§58. LUYỆN TẬP
❖ Bài 1
Trả lời các câu hỏi sau:
Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây Gm?
Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5kgĩ
Bài 0íảí
18 : 6 = 3 (lần)
Sợi dây 18m dài gâ'p 3 lần sợi dây 6m.
35 : 5 = 7 (lần)
Bao gạo 35kg cân nặng gấp 7 lần bao gạo 5kg.
❖ Bài 2
Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần sô trâu?
con
Tóm tắt:	Trâu:
Bò; L--4—	-I
20 coti
Bàí gíảí
Số bò gâ'p sô' trâu một sô' lần là:
20 : 4 = 5 (lần)
Đáp số: 5 lần
❖ Bài 3
Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất dược 127kg cà chua, ở thứa ruộng thứ hai dược nhiêu gấp 3 lần gô cà chua ở thưa ruộng thứ nhất. Iỉói thu hoạch ở cả hai thửa ruộng dược bao nhiêu hi-lô-gam cà chuaỉ
127 kg
Tóm tắt:
?kg
Thửa ruộng 1:	——H
Thửa ruộng 2: i,	I	I	<
?kg
Ĩ3àí Qíảí
Cách 1:
Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được là:
127 X 3 = 381 (kg)
Cả hai thửa ruộng thu hoạch là:
127 + 381 = 508 (kg)
Đáp số: 508kg cà chua
Cách 2:
Tổng sô' phần bằng nhau là:
1 + 3 = 4 (phần)
Cá hai thửa ruộng thu hoạch được là:
127 X 4 = 508 (kg)
Đáp số: 508kg cà chua
❖ Bài 4
Viết sô' thích hợp vào ô trống (theo mẫu);
Số lớn
15
30
42
42
70
32
Số bé
3
5
6
7
7
4
Số lớn hơn số bé bao nhiêu dơn vị?
12
Số lớn gấp mấy lần số bé?
5
Bàí gíảí
* Lưu ý: Muốn biết sổ lớn /lơn số bé bao nhiêu đơn vị, ta lấy số lớn trừ sô bé.
SỐ lớn
15
30
42
42
70
32
Số bé
3
5
6
7
7
4
Sô' lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?
12
25
36
35
63
28
Sô' lớn gấp mấy lần sô' bé?
5
6
7
6
10
8
BÀI TẬP BỔ SUNG
Am có hai túi kẹo, mỗi túi có 25 viên. An lấy 20 viên ở túi thứ nhất bỏ sang túi thứ hai. Như vậy, sô kẹo ở túi thứ hai gấp mấy lần sô' kẹo ở túi thứ nhất?
Bàí giải
Sau khi An lấy 20 viên kẹo ở túi thứ nhất bỏ sang túi thứ hai thì sô' kẹo ở túi thứ hai có là:
25 + 20 = 45 (viên kẹo)
Số kẹo túi thứ nhất còn lại là:
25 - 20 = 5 (viên kẹo)
Số kẹo ở túi thứ hai gấp số kẹo ở túi thứ nhâ't một số lần là:
45 : 5 = 9 (lần)
Đáp số: 9 lần