Giải toán lớp 3 Gam

  • Gam trang 1
  • Gam trang 2
  • Gam trang 3
§65. GAM
GHI NHỚ: - Gam là một đơn vị đo khối lượng.
Gam viết tắt là g.
lOOOg =lkg
Ngoài các quả cân Ikg, 2kg, 5kg còn có các quả cân: 1 g, 2g, 5g, lũg, 20g, 50g, ỊQOg, 200g, 500g.
❖ Bàil
Hộp dường căn nặng bao nhiêu gam?
3 quả táo căn nặng bao nhiêu gamĩ
c)
Gói mì chính căn nặng bao nhiêu gamĩ
Quả lê căn nặng bao nhiêu gam?
Hộp đường
3 quả táo
Gói mì chính
Quả lê ❖ Bài 2
cM
Bài giải
cân nặng 200g.
cân nặng 700g (500g + 200g = 700g) cân nặng 210g (200g + lOg = 210g) cân nặng 400g (200g + 200g = 400g)
> 600
4	1.,
1» * ’
3
■S
Quả đu đủ căn nặng bao nhicu gamĩ
Bắp cải cãn nặng bao nhiêu gam?
* Lưu ý: Chiểu quay cúa kim chỉ khối lượng trùng với chiêu quay của kim dồng hồ.
Bàí gíảí
Quả đu đủ cân nặng 800g.
Bắp cải cân nặng 600g.
❖ Bài 3
Tính (theo mẫu):
Mầu: 22g + 47g = 69g
a) 163g + 28g	=	b) 50g *2 =
42g-25g =	96g : 3 =
lOOg + 45g - 26g =
a) 163g + 28g = 191g 42g - 25g = 17g
Bàí giải
b) 50g X 2 = lOOg 96g : 3 = 32g lOOg + 45g - 26g = 119g
Bài 4
Cả hộp sữa căn nặng 455g, vỏ hộp căn nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gom sữa?
Tóm tắt:	Vỏ hộp + sữa: 455g
Vỏ hộp:	58g
Sữa:	...g?
Bàí giải
Số gam sữa trong hộp là:
455 - 58 = 397 (g)
Đáp số: 397g sữa
Bài 5
Aíỗí' túi mì chinh cân nặng 210g. Hói 4 túi mì chính như thế căn nặng bao nhiêu gam? Tóm tắt:	1 túi:	210g
4 túi:	...g?
Bàí giải
Cả 4 túi mì chính cân nặng là:
210 X 4 = 840 (g)
Đáp số: 840g