Giải toán lớp 3 Bảng chia 6

  • Bảng chia 6 trang 1
  • Bảng chia 6 trang 2
§23. BẢNG CHIA 6
GHI NHỚ: Từ bảng nhân 6, ta suy ra bảng chia 6. ❖ Bàil
Tính nhẩm: 42 : 6 =
24:6 =
4S ; 6 =
30:6 =
54:6 =
36:6 =
18 : 6 =
30:5 =
12:6 =
6:6 =
Bàí gíảí
60:6 =
30:3 =
42 : 6 = 7
24 : 6 = 4
48:6 = 8
30 : 6 = 5
54:6 = 9
56:6 = 6
18:6 = 8
30 : 5 = 6
12:6 = 2
6 : 6 = 1
60 : 6 = 10
30 : 3 = 10
Bài 2
Tính nhâm: 6 X 4 =
6 x2 =
6 x5 =
6x1 =
24 : 6 =
12:6 =
30:6 =
6:6 =
24:4 =
12:2 =
Bàí 0ÍÍỈÍ
30:5 =
6:1 =
6 X 4 = 24
6 X 2 = 12
6 X 5 = 80
6x1 = 6
24 : 6 = 4
12 : 6 = 2
30 : 6 = 5
6:6 = 1
24 : 4 = 6
12 : 2 = 6
30 : 5 = 6
6:1 = 6
Bài 3
Một sợi dây dồng dài 48cm dược cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài mấy xăng-ti-mét?
Tóm tắt:	6 đoạn: 48cm
đoạn: ...cm?
Sàí gíảí
Mỗi đoạn dây dài là:
48 : 6 = 8 (cm)
Đáp số: 8cm
Bài 4
Một sợi dây dồng dài 48cm dược cắt thành các đoạn bằng nhau, mỗi doạn dài 6cm. Hỏi cắt dược mấy đoạn dây?
Tóm tắt:	6cm:	1 đoạn dây
48cm:	... đoạn dây?
Bài 0Í.ỈÍ
Sô' đoạn dây đồng cắt được là:
48 : 6 - 8 (đoạn)
Đáp số: 8 đoạn dây
BÀI TẬP BỔ SUNG
Nam đã cắt một doạn dây dài làm 4 lần để dược các đoạn dây ngắn bằng nhau, mỗi đoạn dây cắt ra dài 40cm. Hỏi lúc chưa cắt đoạn dãy dài mấy mét?
Bàí gíảí
Sô' đoạn dây Nam cắt ra là:
4 + 1 = 5 (đoạn)
Lúc chưa cắt đoạn dây dài là:
40 X 5 = 200 (cm)
200cm = 2m
Đáp số: 2m