Giải toán lớp 3 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 1
  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 2
§27. CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ số CHO số có MỘT CHỮ số
GHI NHỚ: Đặt tính theo cột dọc rồi thực hiện từ hàng cao
nhất của số bj chia, tức là chia từ trái sang phải.
❖ Bàil
Tính:
48
4
84
2
66
6
36
3
Bàí gíảí
48
4
84
2
66
6
36
3
4
12
8
42
6
11
3
12
08
04
06
06
8
4
6
6
0
0
0
0
48
4 = 12
84 :
2 = 42
66 :
6 = 11
36
3 = 12
❖ Bài 2
a) Tìm của: 69kg; 36m; 931 3
b) Tìm
Ị_
2
của: 24 giờ; 48 phút; 44 ngày
Bàí ỹíảí
a) của 69kg là:
69 : 3 = 23 (kg)
4 của 36m là:
3
36 : 3 = 12 (m)
— của 93Z là:
3
93 : 3 = 31 (Z)
b)
_Ị
2
1.
2
1
2
của 24 giờ là:
24 : 2 = 12 (giờ)
của 48 phút là:
48 : 2 = 24 (phút)
của 44 ngày là:
44 : 2 = 22(ngày)
❖ Bài 3
Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà — sô' cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? 3
36 quả cam
Tóm tắt:	í-'."."
Biếu ? quả cam
Ĩ3àí gíảí
Sô' quả cam mẹ biếu bà là: 36 : 3 = 12 (quả)
Đáp số: 12 quả cam
BÀI TẬP BỔ SUNG
An có một số kẹo. An lấy ra 4- số kẹo và 4 viên thì được 10 viên kẹo. Hỏi 4
An có bao nhiêu viên kẹo?
ỈSàí giải
— sô' kẹo là:
4	•
10 - 4 = 6 (viên kẹo)
Sô' viên kẹo An có là:
6 X 4 = 24 (viên kẹo)
Đáp số: 24 viên kẹo