Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
§62. LUYỆN TẬP
❖ Bàil
Viết vào ô trống (theo mẫu):
Số lớn
12
18
32
35
70
Số bé
3
6
4
7
7
Số lớn gấp mấy lần số bé
4
Số bé bằng một phần mấy sô' lớn
1
1
Bàí tập
Sô' lớn
12
18
32
35
70
Số bé
3
6
4
7
7
Sô' lớn gấp mâ'y lần sô' bé
4
3
8
5
10
Sô' bé bằng một phần mâ'y sô' lớn
1
4
1
3
1
8
1
5
1
10
❖ Bài 2
Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu là 28 con. Iỉỏi sô' trâu bằng một phần mấy số bò? Bài tập
Sô' bò có là:
7 + 28 - 35 (con)
Sô' bò gấp sô' trâu là:
35 : 7 = 5 (lần)
Vậy sô' trâu bằng -7 số bò.
5
1
Đáp sô: — 5
❖ Bài 3
Dàn vịt có 48 con, trong dó có V số vịt dang bơi ở dưới ao. ỈIòi trên bờ có bao 8
nhiêu con vịt?
Tóm tắt:
48 con vịt -
Dưới ao ? con
Trên bờ ? con Bàí tập
Số con vịt bơi dưới ao là: 48 : 8 = 6 (con)
Sô' con vịt trên bờ là:
48 - 6 = 42 (con)
Đáp số: 42 con vịt
❖ Bài 4
xếp 4 hình tam giác thành hình sau (xem hình vẽ):
Xếp như hình sau: