Giải toán lớp 3 Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 1
  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 2
  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 3
§69. CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ số CHO số có MỘT CHỮ số
❖ Bàil
Tính:
Bài 2
Bàí giải
a) 84
3
96
6
90
5
91
7
6
28
6
16
5
18
7
13
24
36
40
21
24
36
40
21
—
—
—
0
0
0
0
84 :
3 = 28
96
: 6 = 16
90
: 5 = 18
91
7 =
b) 68
6
97
3
59
5
89
2
6
11
9
32
5
11
8
44
—
08
07
09
09
6
6
5
8
2
1
4
1
68:6=11 (dư2)
97 : 3 =
32 (dư 1)
59:5 =
11 (dư 4)
89:2 =
44id
Mỗi giờ có 60 phút. Hòi ~ giờ có bao nhiêu phút?
5
Ỉ3àí gíảí
Sô phứt cua ỉ giờ là:
5
60 : 5 = 12 (phút)
Đáp số: 12 phút
Bài 3
Có 31in vái, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may dược nhiều nhất là mấy bộ quẩn áo và còn thừa mấy mét vải?
Hài gíảí
Ta có:
31 : 3 = 10 (dư 1)
Như vậy, có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa'lm vải.
Đáp số: 10 bộ quần áo, thừa lm vải
BÀI TẬP BỔ SUNG
Thay chữ số thích hợp vào dấu * trong phép chia sau, biết rằng sô' chia và thương giống nhau và đều là số chẵn.
5^ * Ý
* * *
Bài giải
Đây là phép tính chia có dư 5 và số chia là số chẵn nên số chia phải bằng 6 hoặc 8.
Số chia bằng 6 thì số bị chia là:
X 6 + 5 = 41
Số chia bằng 8 thì sô bị chia là:
X 8 + 5 = 69
và
69
64
5
Đáp số: 41 36
5