Giải toán lớp 3 Giảm đi một số lần

  • Giảm đi một số lần trang 1
  • Giảm đi một số lần trang 2
§37. GIẢM ĐI MỘT sô' LẦN	
GHI NHỚ: Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta chia số đó cho số lần.
❖ Bàil
Viết (theo mẫu):	
Số đã cho
12
48
36
24
Giảm 4 lần
12:4 = 3
Giảm 6 lần
12:6 = 2
❖ Bài 2
Bàí ỹíảí
SỐ đã cho
12
48
36
24
Giảm 4 lần
12 : 4 = 3
48 : 4 = 12
36 : 4 = 9
24 : 4 = 6
Giảm 6 lần
12 : 6 = 2
48 : 6 = 8
36 : 6 = 6
24 : 6 = 4
Giải bài toán (theo bài giải mẫu):
Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ, nếu làm bằng máy thì thời gian giảm 5 lần. Hỏi làm công việc dó bằng máy hết bao nhiêu giờ?
30 giờ
Tóm tắt:	Bằng tay:	r~"'i —I	'l—**!*'“•<
Bằng máy:	I	i
•	
? gỉờ
Bài QÍẩí
Thời gian làm công việc đó bằng máy lậ:
30 : 5 = 6 (giờ)
Đáp số: 6 giờ
❖ Bài 3
Đoạn thẳng AB dài 8cm.
Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài là dộ dài của đoạn thẳng AB giám đi 4 lần.
Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là dộ dài đoạn thẳng AB giảm di 4cm.
* Lưu ý: a) Vẽ đoạn thẳng CD dài là:	8:4 = 2 (cm)
b) Vẽ đoạn thẳng MN dài là:	8-4 = 4 (cm)
Bài ỹíảí
8cm
A Ị	~Ị	4^—	í	■•••• 1 B
c ! 2cm? 1 D	:
M 	1	N
4cm
BÀI TẬP BỔ SUNG
Thay ĩ bằng số thích hợp:
Bàí ỹíảí
Tổng 2 số’ bên trái giảm 3 lần được tổng 2 số’ bên phải. Ta có: