Giải toán lớp 3 Bảng chia 9

  • Bảng chia 9 trang 1
  • Bảng chia 9 trang 2
§67. BẢNG CHIA 9
GHI NHỚ:
Từ bảng nhân 9, ta suy ra bảng chia 9.
Bàil
Tính nhẩm:
18:9 =
27: 9 =
54: 9 =
63 : 9 =
45:
9 =
72: 9 =
36:9 =
63:7 =
9:9 =
90:9 =
81:9 =
72:8 =
18
: 9 = 2
Bdí giải
27 : 9 = 3
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
45
: 9 = 5
72 : 9 = 8
36 : 9 = 4
63:7 = 9
9
9 = 1
90 : 9 = 10
81 : 9 = 9
72 : 8 = 9
❖ Bài 2
Tính nhẩm:
fl X 5 =
9x6 =
9x7 =
9x8 =
45:9 =
54:9 =
63:9 =
72:9 =
45:5 =
54:6 =
63:7 =
72:8 =
Bài gíảí
9 X 5 = 45
9 X 6 = 54
9 X 7 = 63
9 X 8 = 72
45 : 9 = 5
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
45 : 5 = 9
54 : 6 = 9
63 : 7 = 9
72 : 8 = 9
Bài 3
Có 45kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kilôgam gạo?
Tóm tắt:	'9 túi: 45kg gạo
1 túi: ...kg gạo?
Bài giải
Mỗi túi gạo cân nặng là:
45 : 9 = 5 (kg)
Dáp số: 5kg gạo
Bài 4
Có 45kg gạo chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?
Tóm tắt:	9kg gạo: 1 túi
45kg gạo: ... túi?
Bài gíảí
Số túi gạo có là:
45 : 9 = 5 (túi)
Dáp số: 5 túi gạo
BÀI TẬP BỔ SUNG
Viết các số lẻ có hai chữ số sao cho các số dó đều chia hết cho 9.
Bài gíảí
Các số lẻ có hai chữ số chia hết cho 9 thì thương là sô' lẻ khi đem các sô' đó chia 9.
9 X 9 = 81 9 X 11 = 99
Vậy các sô' đó là:
9 X 3 = 27 9 X 5 = 45 9 X 7 = 63
Dáp sô: 27; 45; 63; 81; 99