Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
  • Luyện tập trang 3
§75. LUYỆN TẶP
❖ Bàil
b) 374 X 2
c) 208 X 4
Dặt tính rồi tính: a) 213 X 3
a)
213
3
639
213 X 3 = 639
b)
Bàí ỹíảí
374
X
2
748
374 X 2 — 748
c) 208 X
4
832
208 X 4 - 832
948
14
28
0
237
b) 630 : 7
* Ghi nhờ: Dặt tính rồi tính nham; mồi lần chia chi viết số dư dưới số bị chia.
❖ Bài 2
Dặt tính rồi tính (theo mẫu): Mầu: a) 396 : 3
9 chia 4 dược 2, viết 2.
nhản 4 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1.
Hạ 4, dược 14; 14 chia 4 dược 3, viết 3.
nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bang 2.
Hạ 8, dược 28; 28 chia 4 dược 7, viết 7.
7 nhân 4 bằng 28; 28 trừ 28 bẵng 0
457 : 4	d) 724 .
Bài gíảí
a) 396
3
b) 630
7
c) 457
4
d) 724
6
09
132
00
90
05
114
12
120
06
0
17
04
0
1
4
❖ Bài 3
Quãng đường AB dài 172m, quãng dường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB (xem hình vẽ). Hỏi quãng dường AC dài bao nhiêu métĩ
A	B	c
	1	1	1	--J-—•■"I
?m
Bàí ỹíảí
• Cách 1:	Quãng đường BC dài là:
172 X 4 = 688 (m)
Quãng đường AC dài là:
172 + 688 = 860 (in)
Đáp số: 860m
% Cách 2:
Biểu thị quãng đường AB là 1 phần, quãng đường BC là 4 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là:
1 + 4 = 5 (phần)
Quãng đường AC dài là:
172 X 5 = 860 (m)
Đáp số: 860m
❖ Bài 4
Theo kế hoạch, một tổ sàn xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Người ta dã làm dược ỉ- 5
kế hoạch dó. Hồi tổ dó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữaĩ
Tóm tắt:
450 chiếc
-+-
Dã làm ỉ chiếc
Còn phải dệt Ị chiếc
Ỉ3àí gíảí
Số chiếc áo len đã dệt là:
450 : 5 = 90 (chiếc)
Số chiếc áo len còn phải dệt là:
450 - 90 = 360 (chiếc)
Đáp số: 360 chiếc áo len
❖ Bài 5
Tính dộ dài mỗi dường gấp khúc ABCDE, KMNP(ị. B	4cm	c
3cm
4cm
E
3cm
Bài gíảí
Đường gâ’p khúc ABCDE dài là: 3 + 4 + 3 + 4 = 14 (cm)
Đáp số: 14cm
Đường gấp khúc KMNPQ dài là:
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
(hoặc 3 X 4 = 12 (cm))
Đáp số: 12cm