Giải toán lớp 3 Giới thiệu bảng nhân

  • Giới thiệu bảng nhân trang 1
  • Giới thiệu bảng nhân trang 2
§73. GIỚI THIỆU BẢNG NHÂN
GHI NHỚ: -
Hàng đầu tiên gồm 10 sô' từ 1 đến 10 là các thừa số.
Cột đâu tiên gồm 10 số từ 1 đến 10 là các thừa số.
Ngoài hàng đầu tiên và cột đầu tiên, mỗi số trong một ô là tích của hai số mà một số ở hàng và một sô' ở cột tương ứng.
Mồi hàng ghi lại một bảng nhân: hàng 2 là bảng nhân 1,
hàng 3 là bảng nhân 2,...
hàng 11
à bảng nhân 10.
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 X 3 = ?
• Từ sô' 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên sang phải.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
4
4
8
-LT
16
20
24
28
32
36
40
• Từ sô' 3 ở hàng 1 theo chiều mũi tên
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
xuống dưới.
7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
• Hai mũi tên gộp
8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
nhau ở sô' 12.
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
• Ta có:
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
4x3 = 12
❖ Bail
Dùng bảng nhân dể tìm số thích hợp ở ô trống (theo mẫu):
Bài giải
6	
❖ Bài 2
5
7
Điền sô' thích hợp vào ô trông:
Thừa sô'
2
2
7
7
10
Thừa sô
4
4
8
8
9
9
10
Tích
8
8
56
56
90
90
❖ Bài 3
Bàí gíảí
Thừa sô'
2
2
2
7
7
7
10
10
9
Thừa số
4
4
4
8
8
8
9
9
10
Tích
8
8
8
56
56
56
90
90
90
Trong Hội khỏe Phù Dõng, dội tuyển của một tinh dã giành được 8 huy chương vàng, số huy chương bạc nhiều gấp 3 lần sô' huy chương vàng. Hỏi đội tuyển dó đã giành dược tất cả bao nhiêu huy chương?
Tóm tắt:
8 huy chương
?huy chương
Huy chương vàng: r~'	~~|
Huy chương bạc:	k-r
?huy chương
Bài giải
Sô huy chương bạc đội tuyển giành được là:
8 X 3 = 24 (tấm huy chương)
Số huy chương đội tuyển giành được tất cả:
8 + 24 = 32 (tấm huy chương)
Đáp số: 32 tâm huy chương