Giải toán lớp 3 Bài toán giải bằng hai phép tính

  • Bài toán giải bằng hai phép tính trang 1
  • Bài toán giải bằng hai phép tính trang 2
  • Bài toán giải bằng hai phép tính trang 3
§50. BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH
❖ Bàil
Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. ỉỉỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?
Tóm tắt:
Anh:
Em:
15 tặm bưu ảnh
Ị-	'■	
:	: 7 tấm bưu ảnh
? tấm bưu ảnh
Bài 0íảí
? tấm bưu ảnh
Số tấm bưu ảnh em có là:
15 - 7 = 8 (tấm bưu ảnh)
Số tấm bưu ảnh cả hai anh em có là:
15 + 8 = 23 (tâ'm bưu ảnh)
Đáp số: 23 tâ'm bưu ảnh
❖ Bài 2
Thùng thứ nhất dựng 181 dầu, thùng thứ hai dựng nhiều hơn thùng thứ nhất 61 dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?
Tóm tắt:
181 dầu
Thùng 1: Thùng 2:
t	 ' ' '	1
:	:	6_Ịịt
1	 	1-I
ĩ lít
? lít dầu
Bài giắt
Số lít dầu thùng thứ hai đựng được là: 18 + 6 = 24 (Z)
Số lít dầu cả hai thùng đựng được là: 18 + 24 = 42 (Z)
Đáp số: 421 dầu
❖ Bài 3
Nêu bài toán theo tóm. tắt sau rồi giải bài toán dó.
27kg
Bao gạo:	>	——
Bao ngô:
Irr
'\5kg
?kg
Bài toán:
ĩkg
Bao gạo cân nặng 27/tg, bao ngô nặng hơn bao gạo 5hg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiộu ki-lô-gamĩ
Bàí ặíảí
Bao ngô cân nặng ỉà:
27 + 5 = 32 (kg)
Cả hai bao cân nặng là:
27 + 32 = 59 (kg)
Đáp số: 59kg
BÀI TẬP BỔ SUNG
Tổng sô' tuổi của bố Nam, mẹ Nam và Nam là 80 tuổi. Tổng sô tuổi bô Nam và mẹ Nam là 75 tuổi. Tổng số tuổi của mẹ Nam và Nam là 40 tuổi. Tính tuổi của mẹ Nam?
Tóm tắt:	Bố Nam + Mẹ Nam + Nam:	80 tuổi
Bố Nam + Mẹ Nam:	75 tuổi
Mẹ Nam + Nam:	40 tuổi
Ĩ3àí gỉảí
Tuổi của Nam là:
80 - 75 = 5 (tuổi)
Tuổi của mẹ Nam là:
40 - 5 = 35 (tuổi)
Đáp số: 35 tuổi