Giải toán lớp 3 Bảng nhân 8

  • Bảng nhân 8 trang 1
  • Bảng nhân 8 trang 2
§53. BẢNG NHÂN 8
❖ Bàil
Tính nhẩm:
8x3 =
8x2 =
8x4 =
8x1 =
8x5 =
8x6 =
8x7 =
0x8 =
8x8 =
8x10 =
Bàí giải
8x9 =
8x0 =
8 X 3 = 24
8x2 =
16
8 X 4 = 32
8x1
8 X 5 = 40
8x6 =
48
8 X 7 = 56
0x8
8 X 8 = 64
8 X 10 =
80
8 X 9 = 72
8x0:
❖ Bài 2
Mỗi can có 81 dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầuĩ Tóm tắt:	1 can: 81 dầu
6 can: ...l dầuĩ
Bàí giải
Sô' lít dầu trong 6 can là:
X 6 = 48 (1)
Đáp số: 48Z dầu
❖ Bài 3
Đếm thêm 8 rồi diền số thích hợp vào ô trống:	
8
16
40
72
Bài gíảí
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
BÀI TẬP BỔ SUNG
Cho một số, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 8, được bao nhiêu chia cho 8 thì được số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số đã cho.
Bàí ỹíảí
Gọi X là sô' đã cho.
Sô' nhỏ nhất có hai chữ sô' là 10.
Theo đề bài, ta có:
(X - 8) : 8 = 10
X - 8	= 10 X 8
X - 8	=80
X =80 + 8 X = 88
Đáp số: Sô' đã cho là 88