Giải toán lớp 3 Bảng chia 7

  • Bảng chia 7 trang 1
  • Bảng chia 7 trang 2
§35. BẢNG CHIA 7
GHI NHỚ: Từ bảng nhàn 7, ta suy ra bảng chia 7.
❖ Bàil
Tính nhẩm: 28:
7 =
70: 7 =
21:7 =
42: 7 =
14:
7 =
56:7 =
63:7 =
42:6 =
49:
7 =
35:7 =
7:7 =
0:7 =
Bài gíảí
28 : 7 = 4
70 : 7
= 10
21:7 = 3
,42 : 7 = 6
14 : 7 = 2
56 : 7
= 8
63 : 7 = 9
42': 6 = 7
49 : 7 = 7
35 : 7
= 5
7:7=1
0:7 = 0
❖ Bài 2
Tinh nhấm: 7 X
5 =
7 x6 =
7 x2 =
7 x4 =
35:
7 =
42:7 =
14:7 =
28:7 =
35:
5 =
42:6 =
14:2 =
28:4 =
Bâí gíảí
7 X 5 = 35
7x6
= 42
7 X 2 = 14
7 X 4 = 2i
35 : 7 = 5
42 : 7
= 6
14 : 7 = 2
28 : 7 = 4
35 : 5 = 7
42 : 6
= 7
14 : 2 = 7
28 : 4 = 7
Bài 3
Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt:	7 hàng: 56 học sinh
1 hàng: ... học sinh Bài ỹíảí
Số học sinh mỗi hàng có là:
56 : 7 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh
Bài 4
Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp dược bao nhiêu hàng?
Tóm tắt:	7 học sinh:	1 hàng.
56 học sinh:	... hàng?
Bàí ỹíảí
Số hàng 56 học sinh xếp được là:
56 : 7 = 8 (hàng)
Dớp số: 8 hàng
BÀI TẬP BỔ SUNG
Tìm một số, biết rằng nếu gấp sô' đó lên 2 lần, dược bao nhiêu lại gấp lên 7 lần thì dược kết quả cuối cùng bằng 70.
Bài giải
Gọi X là số phải tìm, theo đề bài, ta có:
(x X 2) X 7
= 70
X X 2
= 70
X X 2
= 10
X
= 10
X
= 5
Đáp số: Sô' cần tìm là 5