Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
§56. LUYỆN TẶP
❖ Bàil
Điền số thích hợp vào ô trông:
Thừa số
423
210
105
241
170
Thừa số
2
3
8
4
5
Tích
Bài ỹíảí
Thừa sô'
423
210
105
241
170
Thừa sô'
2
3
8
4
5
Tích
846
630
840
964
850
❖ Bài 2
b) X : 5 = 141
Tìm x: a) X : 3 = 212
Bài giải
a) X : 3 = 212
X = 212 X 3 X = 636
b) X : 5 = 141
X = 141 X 5 X = 705
❖ Bài 3
Mỗi hộp có 120 cái kẹo. Hỏi 4 hộp như thế cồ bao nhiêu cái kẹo? Tóm tắt:	1 hộp: 120 cái kẹo
hộp: ... cái kẹo
Bài gíảí
Sô’ cái kẹo 4 hộp có là:
120 X 4 = 480 (cái kẹo)
❖ Bài 4
Có 3 thùng dầu, mỗi thùng chứa 1251, người ta dã lấy ra 1851 dầu từ các thùng dó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt:	1 thùng:	1251 dầu
3 thùng:	...l dầu?
Lấy ra:	1851 dầu
Đáp số: 480 cái kẹo
Còn lại: ...l dầu?
Bài ỹíảí
Số lít dầu có trong ba thùng là:
125 X 3 = 375 (/)
Sô' lít dầu còn lại là:
375 - 185 = 190 (/)
Đáp số: 190Z dầu
❖ Bài 5
Viết (theo mẫu):
Số dã cho
6
12
24
Gấp 3 lần
6x3 = 18
Giám 3 lần
6:3 = 2
Bàí giải
Sô' đã cho
6
12
24
Gấp 3 lần
6 X 3 = 18
12 X 3 = 36
24 X 3 = 72
Giảm 3 lần
6:3 = 2
12 : 3 = 4
24 :3 = 8