Giải toán lớp 3 Bảng nhân 9

  • Bảng nhân 9 trang 1
  • Bảng nhân 9 trang 2
§63. BÁNG NHĂN 9
❖ Bàil
Tính nhầm:
9x4 =
9x2 =
9x5 =
9 X 10 =
9x1 =
9x7 =
9x8 =
0x9 =
9x3 =
9x6 =
9x9 =
Bài giải
9x0 =
9 X 4 = 36
9 X 2 = 18
9 X 5 = 45
9 X 10 =
9x1 = 9
9 X 7 = 63
9 X 8 = 72
0x9 =
9 X 3 = 27
9 X 6 = 54
9 X 9 = 81
9x0 =
❖ Bài 2
b) 9x7-25 9 X 9 : 9
Tinh:
a) 9 x6 + 17 9x3x2
Bài gíảí
a) 9 X 6 + 17 =54+17 = 71
9x3x2 = 27 X 2
b) 9 X 7 - 25 = 63 - 25 = 38
X 9 : 9 = 81 : 9
= 54
Bài 3
Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tô' có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn?
Tóm tắt:	1 tổ: 9 bạn
3 tổ: ... bạn?
Bàí gíảí
Số bạn lớp 3B có là:
X 3 = 27 (bạn)
Đáp số: 27 bạn
Bài 4
Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trăng:
9
18
27
54
81
Ĩ5àí giải
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
BÀI TẬP BỔ SUNG
Tìm một sổ, biết rằng nếu đem số đó chia cho 9 thì dược thương là 10 và số dư là số dư lớn nhất.
Bài gíảí
Số chia là 9 thì sô' dư lớn nhất là 8.
Số cần tìm là:
X 9 + 8 = 98
Đáp số: 98