Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
5. LUYỆN TẬP
Bài 1
Tính:
367
120
487
302
85
72
108
75
Bài gíảí
367
120
487
487
302
789
85
72
157
108
75
183
❖ Bài 2
Đặt tinh rồi tính:
a) 367 + 125 487 +130
b) 93 + 58 168 +503
a)
367
125
492
487
130
617
❖ Bài 3
Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Thùng thứ nhất có: Thùng thứ hai có:
Cả hai thùng có:
❖ Bài 4 Tính nhẩm:
Bàí Qíảí
b)
1251 dầu 1351 dầu ...l dầu?
93
58
168
503
151	671
Có 125/
Có 135/
Bài gíảí
Số lít dầu cả hai thùng có là: 125 + 135 = 260 (/)
Đáp số: 260Z dầu
a) 310 + 40	=
150 + 250 = 450 - 150 =
a) 310 + 40 = 350 150 + 250 = 400 450 - 150 = 300
b) 400 + 50 = 305 + 45 = 515 -15 =
Bàí giải
b) 400 + 50 = 450 305 + 45 = 350 515 - 15 = 500
c)
100-50 = 950 -50 = 515 - 415 =
c) 100 - 50 = 50 950 - 50 = 900 515 - 415 = 100
❖ Bài 5
. Vẽ hình theo mẫu:
Nhìn hình mẫu, lấy bút chì chấm các điểm trên vở kẻ ô vuông rồi nối lại đế’ có hình con mèo.
Vẽ xong có thể tộ màu cho đẹp.
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
426
+	236 ,	,
BÀI TẬP BỔ SUNG