Giải toán lớp 3 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 1
  • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 2
  • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 3
§57. SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN số BÉ
GHI NHỚ: Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé.
❖ Bài 1
Trả lời câu hỏi: Trong mồi hỉnh dưới dây, số hình tròn màu xám đen gắp mấy lần số hình tròn màu trắng.
a) oo oo oỏ b)	c)
Bài gíảí
Sô' hình tròn màu xám đen gấp sô' hình tròn màu trắng một sô' lần là:
6:2 = 3 (lần)
Sô' hình tròn màu xám đen gâp số hình tròn màu trắng một sô' lần là:
6:3 = 2 (lần)
Số hình tròn màu xám đen gâp số hình tròn màu trắng một số lần là: 16 : 4 = 4 (lần)
Bài 2
Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?
cây
Tóm tắt:	Cây cau:	r" ~1
Cây catn:	krrr	1	
20 cây
Ĩ3.ÌÍ 0íảí
Số cây cam gấp số cây cau một sô' lần là:
20 : 5 = 4 (lần)
Dáp số: 4 lần
Bài 3
Một con lợn cân nặng 42kg, một con ngồng cân nặng 6kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗngĩ
42lig
Tóm tắt:	Lợn:	—I	
Ngỗng: t_	-i
Ĩ3àí 0ÍẢÍ
Con lợn cân nặng gấp con ngỗng một sô lần là:
42 : 6 = 7 (lần)
Đáp số: 7 lần
❖ Bài 4
Tính chu vi:	a) Hình vuông MNPQ.
b) Hình tứ giác ABCD.
* Lưu ý: Muốn tính chu vi của hình vuông hoặc hình tứ giác, ta tính tổng độ dài các cạnh hình vuông hoặc hình tứ giác.
Ĩ5àí giải
Chu vi hình vuông MNPQ là:
3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)
(hoặc: 3 X 4 = 12 (cm))
Chu vi hình tứ giác ABCD là:
3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm)
Đáp số: a) 12cm b) 18cm