Giải toán lớp 3 Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 1
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 2
  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 3
§71. CHIA SỐ CÓ BA CHỮ số CHO số có MỘT CHỮ số
GHI NHỚ: Đặt tính và tính từ trái sang phải theo ba bước tính nhẩm là chia, nhân, trừ; mỗi lần chia được một chữ số ở thương (từ hàng cao đến hàng thấp).
❖ Bàil
a) 872
4
375
5
390
G
905
5
4
578
3
489
5
230
* Lưu ỷ: Ỡ lần chia thứ nhất có thể lấy một chữ số hoặc phải lẩy hai chữ số.
Ỉ3àí gíảí
a) 872
4
375
5
390
6
905
5
8
218
35
75
36
65
5
181
07
25
30
40
4
25
30
40
32
0
0
05
32
5
0
0
872 : 4
= 218
375 : 5
= 75
390 : 6
= 65
905 : 5 :
= 181
b)
457
4
578
3
489
5
230
•
6
4
114
3
192
45
97
18
38
05
27
39
50
4
27
35
48
17
08
4
2
16
6
1
2
/
457
4 = 114 (dưl)
578 : 3 = 192 (dư 2)
489 : 5 = 97 (dư 4)
230 : 6 = 38 (dư 2)
❖ Bài 2:
Có 234 học sinh xếp hàng, mỗi hùng có 9 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?
Tóm tắt:	9 học sinh:	1 hàng
234 học sinh: ... hàng?
Bài ỹíảí
Số hàng có là:
234 : 9 = 26 (hàng)
Đáp số: 26 hàng
❖ Bài 3
Viết (theo mẫu):
Sô dã cho
432m
888kg
600 giờ
312 ngày
Giảm 8 lần
432m: 8 = 54m
Giảm 6 lần
432m: 6 = 72m
Bàí ỹíảí
SỐ đã cho
432m
888kg
600 giờ
312 ngày
Giảm 8 lần
432m : 8 = 54m
888kg : 8 = lllkg
600 giờ: 8 = 75 giờ
112 ngày: 8 = 39 ngày
Giảm 6 lần
432m : 6 = 72m
888kg : 6 = 148kg
600 gĩơ: 6 = 100 giờ
312 ngày: 6 = 52 ngay
BÀI TẬP BỔ SUNG