Giải toán lớp 3 Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng Êke

  • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng Êke trang 1
  • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng Êke trang 2
§42. THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG ÊKE
❖ rail
Dùng êke dể vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh cho trước:
À
o.
* Lưu ý:
Đặt êke sao cho đỉnh góc vuông của êke trùng với điểm dã cho và một cạnh êke trùng với cạnh cho trước.
Dọc theo cạnh kia của êke, ta vẽ cạnh còn lại của góc.
Bàí gíảí
oh
❖ Bài 2
Dùng êke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuôngĩ
Bàí ỹíảí
- Hình trên có 4 góc vuông.
Hình trên có 2 góc vuông.
' Bài 3
Hai miếng bìa nào có thể ghép lại dược một góc vuông như hình A hoặc hình B?
Bài ỹíẩí
Góc vuông ở hình A được ghép lại từ hai miếng bìa' đánh sô' 1 và 4.
Góc vuông ở hình B được ghép lại từ hai miếng bìa đánh số 2 và 3.
❖ Bài 4
Thực hành: Gấp mảnh giấy theo hình sau dể dược góc vuông:
o
* Hướng dẫn: Gấp tờ giấy làm tư để có góc vuông như hình vẽ.
BÀI TẬP BỔ
SUNG
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
Hình bên có:
a) 2 góc vuông
□
4 góc vuông
□
b) 5 góc không vuông
□
1 góc không vuông
□
Bài ỹíảí