Giải toán lớp 3 Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) trang 1
  • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) trang 2
S6. TRỪ CẤC SỐ CÓ BA CHỮ số (CÓ NHỚ MỘT LẦN)
Bail
Tính:
Bài 3
Bạn Bình và bạn Hoa sưu tẩm được tất cả 335 con tem, trong dó bạn Bình sưu tẩm được 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?
Tóm tắt:	Bình và Hoa: 335 con tem
Bình:	128 con tem
Hoa:	...con tem?
Bàí giải
Sô' con tem bạn Hoa sưu tầm là:
335 - 128 = 207 (con tem)
Đáp số: 207 con tem
Bài 4
Giải bài toán theo tóm tắt sau: Đoạn dây dài: 243cm Cắt di:	27cm
Còn lại:	...cm?
Ỉ3àí gíảí
Chiều đài đoạn dây còn lại là:
243 - 27 = 216 (cm)
Đáp số: 216cm
BÀI TẬP BỔ SUNG
Điền vào ô ? sô' thích hợp:
Bài giãi
Ta thấy tổng các số trên cùng một đường đã cho là 47, nên số phải tìm là 23.