Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
48
2
84
4
55
5
96
3
a)
4
24
8
21
5
11
9
32
08
04
05
06
8
4
5
6
0
0
0
0
48 :
2 = 24
84 :
4 = 21
55
: 5 = 11
96
3 =
b)
54
6
48
6
35
5
27
3
54
9
48
8
35
7
27
9
0
0
0
0
Dặt tính rồi tính: 48 : 2	84 : 4
Đặt tính rồi tính (theo mẫu): 54 : 6	48 : 6
Bài gíảí
35:5
96:3 27: 3
48
2
84
4
55
5
96
3
a)
4
24
8
21
5
11
9
32
08
04
05
06
8
4
5
6
0
0
0
0
48 :
2 = 24
84 :
4 = 21
55
: 5 = 11
96
3 =
b)
54
6
48
6
35
5
27
3
54
9
48
8
35
7
27
9
0
0
0
0
Dặt tính rồi tính: 48 : 2	84 : 4
Đặt tính rồi tính (theo mẫu): 54 : 6	48 : 6
Bài gíảí
35:5
96:3 27: 3
§28. LUYỆN TẬP
❖ Bài 3
84 trang
"""ì
Tóm tắt:
Hr?
Bàí gíảí
Một quyền truyện có 84 trang, My đã đọc dược sô trang dó. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trangĩ
Đã đọc ? trang
Sô' trang sách My đã đọc là:
84 : 2 = 42 (trang)
Đáp số: 42 trang
BÀI TẬP BỔ
SUNG
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
í giờ = 30 phút
— giờ = 30 phút
giờ < 15 phút Q-
ịgiờ > j giờ 1
Bài ỹíảí
^■giờ = 30 phút 1 s 1
3
^giờ = 30 phút 1 Đ [
2
20 phút
30 phút
-^giờ < 15 phút 1 Đ 1
|giờ > |giờ HẼn
10 phút
20 phút	10 phút