Giải toán lớp 3 Xem đồng hồ

  • Xem đồng hồ trang 1
  • Xem đồng hồ trang 2
§13. XEM ĐỒNG HỒ
❖ Bàil
Bài gíảí
Dồng hồ chỉ mấy giờ?
Đồng	hồ	A	chỉ 4	giờ	5 phút.	-	Đồng hồ	B	chỉ	4	giờ	10	phút.
Đồng	hồ	c	chỉ 4	giờ	25 phút.	-	Đồng hồ	D	chỉ	6	giờ	15	phút.
Đồng	hồ	E	chỉ 7	giờ	30 phút (hay 7 giờ rưỡi).
Đồng	hồ	G	chỉ 12 giờ 35 phút.
Bài 2
Quay kim dồng hồ dể dồng hồ chi:
7 giờ 5 phút	b) 6 giờ rưởi	c) 11 giờ 50 phút
Bàí gíảí
7 giờ 5 phút: Quay kim giờ chỉ quá số 7 một chút, kim phút chỉ số 1.
6 giờ rưỡi:	Quay kim giờ chỉ giữa sô' 6 và 7, kim phút chỉ sô' 6.
11 giờ 50 phút: Quay kim giờ chỉ gần sô' 12, kim phút chỉ sô' 10.
Bài 3
Dồng hồ chi mấy giờ?
* Lưu ý: Đây là hình vẽ các mặt hiện số của đồng hồ điện tử, dấu hai chấm ngăn cách số chỉ giờ và sô' chỉ phút.
Ì3àí gíảí
Đồng hồ A chỉ 5 giờ 20 phút.
Đồng hồ B chỉ 9 giờ 15 phút.
Đồng hồ c chỉ 12 giờ 35 phút.
Đồng hồ D chỉ 14 giờ 5 phút.
Đồng hồ E chỉ 17 giờ 30 phút (hay 17 giờ rưỡi).
Đồng hồ G chỉ 21 giờ 55 phút.
❖ Bài 4
Vào buổi chiều, hai đồng hồ chỉ cùng thời gian là:
Đồng hồ A và đồng hồ B.
Đồng hồ c và đồng hồ G.
Đồng hồ D và đồng hồ E.