Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
  • Luyện tập trang 3
§15. LUYỆN TẬP
❖ Bàil
Dồng hồ chi mấy giờ?
12
//ĩl12 í
2 v\
/no
E r
Bãí gíáí
Đồng hồ	A	chỉ 6	giờ 15	phút.
Đồng hồ	B	chỉ 2	giờ 30	phút (2	giờ rưỡi).
Đồng hồ	c	chỉ 8	giờ 55	phút (hay	9 giờ	kém 5 phút).
Đồng hồ	D	chỉ 8	giờ.
Bài 2
Giăi bài toán theo tóm tắt sau: Có.
4 thuyền Mỗi thuyền: 5 người Tất cả:	... người?
Bài Qíảí
Số người có tất cả là:
5 X 4 = 20 (người)
Đáp số: 20 người
❖ Bài 3
b) Đã khoanh vào — sô bông hoa trone hình nào?
Hình 3	Hỉnh 4
a) Dã khoanh vào -- sô quả cam trong hình nào?
ệ) 6 fc 6
K
6
ố
6
è>
ò fc
0 ò è 6 fc ố
Hình 1	Hình 2
Bàí ỹíảí
a) Đã khoanh vào -Ệ- sô' quả cam ở hình 1. 3
b) Đã khoanh vàọ số bông hoa trong cả hai hình 3 và 4. 2
❖ Bài 4
Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:
4x7	4x6;	4x5	5 X 4;	16 : 4 ..... 16 : 2
* Lưu ý:
Có thể nhận xét: “4 lấy 7 lần lớn hơn 4 lấy 6 lần”.
Hoặc: “Có cùng thừa số 4 mà thừa số còn lại 7 > 6 nên 4 X 7 > 4 X 6”
4x_7 > 4_x_6;
'IF FF
Bài gíảí
4 X 5 = 5 X 4;
16j_4 < 16J2
BÀI TẬP BỔ SUNG
Khoanh vào ĩ- số quả cam trong hình bằng nhiều cách khác nhau.
* Lưu ý: Có nhiều cách khoanh, miễn làm thế nào khoanh đúng sô quả cam (4 quả) là được.
Ĩ3àí ỹíảí