Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
  • Luyện tập trang 3
C
§88. LUYỆN TẬP
❖ Bài 1
Tinh chu vi hình chữ nhật có:
a) Chiều dài 30m và chiều rộng 20m.	b) Chiều dài 15cm và chiêu rộng 8cm.
Bàí Qíảí
Chu vi hình chữ nhật là:
(30 + 20) X 2 = 100 (m)
Chu vi hình chữ nhật là:
(15 + 8) X 2 = 46 (cm)
Đáp số: a) lOOm b) 46cm
Bài 2
Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 50cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh dó bang bao nhiêu mét?
Bàí gíảí
Chu vi của khung bức tranh hình vuông là:
50 X 4 = 200 (cm)
200cm = 2m
Đáp số: 2m
Bài 3
Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông là 24cm.
Ghi nhớ: Cạnh hình vuông bằng chu vi chia cho 4.
Bài gíảí
Độ dài cạnh hình vuông là:
24 : 4 = 6 (cm)
Đáp số: 6cm
Bài 4
Tính chiêu dài hỉnh chữ nhật, biết nứa chu vi hình chữ nhật là GOm và chiều rộng là 20m.
Tóm tắt:
Ghi nhớ:
Nứa chu vi hình chữ nhật là tổng của chiểu dài và chiêu rộng.
Nửa chu vi hình chữ nhật trừ di chiểu rộng dược chiều dài.
Nửa chu vi hình chữ nhật trừ di chiều dài dược chiêu rộng.
Bàí giải
Chiều dài hình chữ nhật là:
60 - 20 = 40 (m)
Đáp số: 40m
BÀI TẬP BỔ SUNG
Một hình vuông, nếu mở rộng về bên phải 3cm và về bên trái 2cm thì được một hình chữ nhật có chu vi 58cm. Tính cạnh cùa hình vuôngỉ
Bài gíảí
Chu vi hình chữ nhật hơn chu vi hình vuông là:
(2 + 3) X 2 = 10 (cm)
Chu vi hình vuông là:
58 - 10 = 48 (cm)
Cạnh của hình vuông là:
48 : 4 = 12 (cm)