Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
  • Luyện tập trang 3
§66. LUYỆN TẬP
Bail
760g + 240g
305g ... 350g 450g	... 500g - 40g
.. lkg
Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm: 744g	... 474g
400g + 8g ... 480g
lkg ... 900g + 5g
Bàí gíảí
744g > 474g 400g + 8g < 480g
408g
lkg > 900g + 5g lOOOg 905g
305g < 350g 450g < 500g - 40g
46ồg
760g + 240g = lkg
lOOOg
lOOOg
Bài 2
Mẹ Hà mua 4 gói kẹo và 1 gói bánh, mồi gói kẹo cân nặng 130g và gói bánh cân nặng 175g. Hỏi mẹ Hà dã mua tất cá bao nhiêu gam kẹo và bánh?
Tóm tắt:	1 góì kẹo: 130g
4 gói kẹo :...gĩ\ f 1 gói bánh : 175g\	8
Bàí gíảí
4 gói kẹo cân nặng được là:
130 X 4 = 520 (g)
Mẹ Hà đã mua tất cả:
520 + 175 = 695 (g)
Dảp số: 695g
Bài 3
Cô Lan có lkg dường, cô đã dùng làm bánh hết 400g. Sau dó cô chia dều số đường còn lại vào 3 túi nhó. Hỏi mồi túi có bao nhiêu gum dường?
Bài ỹíẩí
lkg = lOOOg
Số đường còn lại cân nặng là:
1000 - 400 = 600 (g)
Mỗi túi đường nhỏ cân nặng là:
600 : 3 = 200 (g)
Đáp số: 200g
Bài 4
Thực hành: Dùng cân để cản một vài đồ dùng học tập của em.
* Lưu ỷ: Dùng cân, cân hộp bút rồi cán bộ dồ dùng học Toán, ghi lại khối lượng
của hai vật dó.
BÀI TẬP BỔ SUNG
Có lkg gạo và một quả cân có khối lượng 200g. Hỏi muốn lấy 400g gạo qua một lần căn phải làm thế nào?
Bài Ị|íảí
Ta để quả cân 200g lên đĩa thứ nhất rồi đổ lkg gạo ra hai đĩa cân cho đến khi cân thăng bằng. Lúc này ở đĩa thứ nhất và đĩa thứ hai có khôi lượng là 600g.
Như vậy ở đĩa cân thứ nhất có khối lượng gạo là:
600 - 200 = 400 (g)