Giải toán lớp 3 Luyện tập chung

  • Luyện tập chung trang 1
  • Luyện tập chung trang 2
  • Luyện tập chung trang 3
§16. LUYỆN TẬP CHUNG
❖ Bàil
Đặt tính rồi tính: a)
415 + 415
356 -156
b) 234 + 432
652 -126
c)
162 + 370
728 - 245
Bài gíảí
a)	415
b)
234
c)
162
+	415
+	432
+	370
830
666
532
356
652
728
156
126
245
200
526
483
Bài 2
Tìm x:	a) xx4 = 32
b) X: 8 = 4
* Ghi nhớ:
a) Tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa
số đã biết.
b) Tìm số bị chia chưa biết,
ta lấy thương nhăn với
sô' chia.
Bài giải
a) X X 4 = 32
b) X : 8 = 4
X = 32 : 4	X = 4 X 8
X = 8	X = 32
❖ Bài 3
Tính:	a) 5 X 9 + 27	b) 80 : 2 -13
* Ghi nhớ: Trong biểu thức có phép nhăn kết hợp với phép cộng, hoặc phép chia kết hợp với phép trừ, ta thực hiện phép tính nhăn và phép chia trước rồi thực hiện phép cộng, phép trừ sau.
Bài gíảí
a) 5 X 9 + 27 = 45 + 27 = 72
❖ Bài 4
b) 80 : 2 - 13 = 40 - 13 = 27
Thùng thứ nhất có 1251 dầu, thùng thứ hai có 1601 dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầúỉ Tóm tắt:
Ị 251. dầu
Thùng 1:	——	—-H
:	: ?l dầu
Thùng 2:	I	I*.*-,-l
1601 dầu
Bàí ỹíảí
Số lít dầu thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất là:
160 - 125 = 35 (Z)
Đáp số: 351 dầu
❖ Bài 5
Vẽ hình theo mẫu bên:
Chấm các điểm theo hình vẽ mẫu rồi vẽ và tô màu cây thông cho đẹp.
BÀI TẬP BỔ SUNG
Tổng ba số' trên cùng một hàng là 80.
35 + 5 + 40 = 80
50 + 5 + 25 = 80
X + 5 + 27 = 80
x +	32	=80
X = 80 - 32 X = 48