Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
§45. LUYỆN TẬP
Bàil
Viết số thích hợp vào chồ chấm (theo mẫu): Mầu: 3m 2 dm - 32dm	Cách làm:
3rn 2cm = ... cm
4m 7dm = ... dm
4m 7cm = ... cm
Bàí 0íảí
3m 2cm = 300cm + 2cm = 302cm 4m 7dm = 40dm + 7dm = 47dm 4m 7cm = 400cm + 7cm = 407cm
Bài 2
Tính: a) 8dam + 5dam =
57hm - 28hm =
12km *4
Bàí 0íảí
a) 8dam + 5dam = 13dam 57hm - 28hm = 29hm 12km X 4	=	48km
3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm 3m 4cm = 300cm + 4cm = 304cm
9m 3cm = ... cm
9m 3dm = ...dm
9m 3cm = 900cm + 3cm = 903cm 9m 3dm = 90dm + 3dm = 93dm
b) 720m + 43m =
403cm - 52cm =
27mm : 3	=
b) 720m + 43m	=	763m
403cm - 52cm = 351cm 27mm : 3	=	9mm
❖ Bài 3
Điền dấu thích hợp (>, vào chỗ chấm:
6m 3cm .
.. 7m
5m 6cm ..
.. 5m
6m 3cm .
.. 6m
5m 6cm ..
.. 6m
6m 3cm .
.. 630cm
5m 6cm ..
.. 506cm
6m 3cm .
* Lưu ỷ:
.. 603cm	5m 6cm ..
Đổi ra cùng một dơn vị rồi so sánh.
.. 560cm
Bài ỊỊÍẴÍ
6m3cm
<
7m
5m6cm
> 5m
603cm
70Õcm
506cm
50Õcm
6m 3cm
>
6m
5m 6cm
<	6m
603cm
60Ócm
506cm
60ỏcm
6m 3cm
<
630cm
5m 6cm
= 506cm
603cm
506cm
6m 3cm
=
603cm
5m6cm
< 560cm
603cm
506cm
BÀI TẬP BỔ SUNG
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô vuông: a) 44dm 8cm > 450cm	]	1
c) 4hm 5m = 4O5m
b)
6m 60cm > 70dm	ị
d) 3m 3dm < 34dm Q ị
a)
Bàí gíảí
44dm8cm > 450cm 1 s 1
c) 4hm5m = 405m ị Đ 1
b)
448cm
6m 60cm > 70dm 1 s 1
405m
d) 3m3dm < 34dm I Đ
66Ócm	700cm
33dm