Giải toán lớp 3 Chu vi hình chữ nhật

  • Chu vi hình chữ nhật trang 1
  • Chu vi hình chữ nhật trang 2
§86. CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT
GHI NHỚ: Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng
vói chiều rộng (cùng dơn vj do) rồi nhân vời 2.
Bài 1
Tính chu vi hình chữ nhật có:
Chiều dài 10cm, chiều rộng 5cm.
Chiều dài 2dm, chiều rộng 13cm.
Bãi gíáí
Chu vi hình chữ nhật là:
(10 + 5) X 2 = 30 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
2dm = 20cm
(20 + 13) X 2 = 66 (cm)
Đáp số: a) 30cm b) 66cm
Bài 2
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh dất dó?
Bàí giải
Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
(35 + 20)X 2 = 110 (m)
Đáp số; 11 Om
❖ Bài 3
Khoanh vào chữ dặt trước câu trá lời dúng.
M 54m N
31m
D
Q
p
Chu vi hình chữ nhật ABCD lởn hơn chu vi hình chữ nhật MNBQ.
Chu vi hình chữ nhật ABCD bé hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ.
c. Chu vi hình chữ nhật ABC!) bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ.
* Lưu ý; Tính chu vi của mỗi hình rồi su sánh và khoanh vào chữ dặt trước câu trả lời đúng hoặc có the so sánh tống chiều rộng vù chiều dài mỗi hình rồi dưa kết quá chọn.
Bài giải
Chu	vi hình	chữ	nhật ABCD	lớn hơn chu vi hình chữ nhật MNPQ.
Chu	vi hình	chữ	nhật ABCD	bé hơn chu vi hình chừ nhật MNPQ.
©.	Chu	vi hình	chữ	nhật ABCD	bằng chu vi hình chữ nhật MNPQ.
(Vì:	Chu vi hình	chữ nhật ABCD là:
(63 + 31) X 2 = 188 (m)
và Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:
(54 + 40) X 2 = 188 (m))
BÀI TẬP BỔ SUNG
Một miếng đất hỉnh chữ nhật có chiều dài 27m, chiều rộng 15m. Chu vi miếng đất dó là:
a) 42m	b) 84m	c) 21m	d) 168m
Bàí giải
Ta có chu vi miếng đất đó là:
(27 + 15) X 2 = 84 (m)
Vậy chọn b).