Giải toán lớp 3 Hình chữ nhật

  • Hình chữ nhật trang 1
  • Hình chữ nhật trang 2
  • Hình chữ nhật trang 3
§84. HÌNH CHỮ NHẬT
GHI NHỚ: - Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau.
- Độ dài cạnh dài gọi là chiều dài, độ dài cạnh ngắn gọi là chiếu rộng.
❖ Bài 1
Trong các hình dưới dây, hình nào là hình chữ nhật?
R s
* Lưu ý: Dùng êke đế' hiểm tra lại 4 góc.
Bài ỹíẫí
Trong các hình đã cho có hình MNPQ và RSTU là hình chữ nhật.
❖ Bài 2
Đo rồi cho biết dộ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:
Q
Hình chữ nhật ABCD có: AB = CD = 4cm AD = BC = 3cm
Hình chữ nhật MNPQ có: MN = PQ - 5cm MQ = NP = 2cm
A
lem
N
2cm
D
c
4cm
Bài ỹíảí
❖ Bài 3
Tìm chiều dài, chiều rộng của mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ bên (DC = 4cm; BN = lan; NC = 2cm)
Bàí gíảí
Có ba hình chữ nhật là:
ABNM ; MNCD và ABCD
Hình chữ nhật ABNM có:
Chiều dài AB = NM = 4cm Chiều rộng AM = BN = lem
Hình chữ nhật MNCD có:
Chiều dài MN = CD = 4cm Chiều rộng MD = NC = 2cm
Hình chữ nhật ABCD có:
Chiều dài AB = CD 4cm
Chiều rộng AD = BC = lem + 2cm = 3cm
❖ Bài 4
Kẻ thêm một đoạn thẳng dế' được hình chữ nhật:
Báí gíảí
Kẻ thêm một đoạn thẳng đế được hình chữ nhật:
(còn nhiều cách vẽ khác)
BÀI TẬP BỔ SUNG
(Có 8 hình chữ nhật: Hình 1; hình 2; hình 3; hình 4; hình 1 + 2; hình 3 + 4; hình 1 + 2 + 3; hình 1 + 2 + 3 + 4)