Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
  • Luyện tập trang 3
§26. LUYỆN TẬP
❖ Bàil
Tim của: 12cm; 18kg; 101
Tìm — của: 24m; 30 giờ; 54 ngày 6
Bài ỹíảí
a) 4 của 12cm là: 2
b) 4 của 24m là: 6
12 : 2 = 6 (cm)
24 : 6 = 4 (m)
của 18kg là:
2
của 30 giờ là:
18 : 2 = 9 (kg)
4 của 10Zlà: 2
10 : 2 = 5 (ỉ)
30 : 6 = 5 (giờ) l ngày là:
54 : 6 = 9 (ngày)
của 54 ngày là:
6
❖ Bài 2
Vân làm dược 30 bòng hoa bằng giấy, Vân tặng bạn ỉ- bông hoa dó. Hỏi Vân tặng 6
30 bông hoa
Ỵ"	í-
bạn bao nhiêu bông hoaĩ
Tóm tắt:
Tặng ? bông hoa
Bài giải
Số bông hoa Vân tặng bạn là: 30 : 6 = 5 (bông hoa)
Đáp số: 5 bông hoa
❖ Bài 3
Có 28 học sinh dang tập bơi, ỉ- số học sinh dỏ là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3A có 4
bao nhiêu học sinh dang tập bơi?
28 học sinh
Tóm tắt:	^777"—	1	1—
3A ? học sinh
Ĩ3àí ỹíảí
Số học sinh lớp 3A đang tập bơi là: 28 : 4 = 7 (học sinh)
Đáp số: 7 học sinh
❖ Bài 4
Dã tô màu ~ sô' ô vuông của hình nào?
Đã tô màu số ô vuông của hình 2 và hình 4.
5
(Vì: Cả 4 hình đều có 10 ô vuông
— sô' ô vuông của mỗi hình gồm:
5
10 : 5 = 2 (ô vuông)
Mà: Hình 2 và hình 4 có 2 ô vuông đã tô màu).
BÀI TẬP BỔ SUNG
Bạn Hằng cắt dược 24 bông hoa, Bạn Nam gấp được một số chiếc thuyền.
Biêt rằng — sô' bông hoa chỉ bằng	số chiếc thuyền. Hỏi:
6
Ị- sô' bông hoa của bạn Hằng là mấy bông hoa?
O
Sô' chiếc thuyền của bạn Nam là bao nhiêu?
Bài giải
a)
b)
JỊ_
3
1
6
số bông hoa của bạn Hằng là: 24 : 3 = 8 (bông hoa)
số chiếc thuyền bằng 8.
Số chiếc thuyền bạn Nam có là:
8 X 6 = 48 (chiếc thuyền)
Đáp số: a) 8 bông hoa
b) 48 chiếc thuyền
§27. CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ số CHO số có MỘT CHỮ số
GHI NHỚ: Đặt tính theo cột dọc rồi thực hiện từ hàng cao
nhất của số bj chia, tức là chia từ trái sang phải.
❖ Bàil
Tính:
48
4
84
2
66
6
36
3
Bàí gíảí
48
4
84
2
66
6
36
3
4
12
8
42
6
11
3
12
08
04
06
06
8
4
6
6
0
0
0
0
48
4 = 12
84 :
2 = 42
66 :
6 = 11
36
3 = 12
❖ Bài 2
a) Tìm của: 69kg; 36m; 931 3
b) Tìm
Ị_
2
của: 24 giờ; 48 phút; 44 ngày
Bàí ỹíảí
a) của 69kg là:
69 : 3 = 23 (kg)
4 của 36m là:
3
36 : 3 = 12 (m)
— của 93Z là:
3
93 : 3 = 31 (Z)
b)
_Ị
2
1.
2
1
2
của 24 giờ là:
24 : 2 = 12 (giờ)
của 48 phút là:
48 : 2 = 24 (phút)
của 44 ngày là:
44 : 2 = 22(ngày)