Giải toán lớp 3 Luyện tập

  • Luyện tập trang 1
  • Luyện tập trang 2
§40. LUYỆN TẬP
•Bàil
Tìm x: a) X + 12 = 36 d) X : 7 = 5
b) X X 6 = 30 e) 80 -x = 30
X - 25 = 15 g) 42 : X = 7
Bài (líảí
a) X + 12 = 36
X = 36 - 12 X = 24
X : 7 = 5
X = 5 X 7 X = 35
b) X X 6 - 30
X = 30 : 6 X = 5
80 - X = 30
X - 80 - 30 X = 50
X - 25 = 15
X = 15 + 25 X = 40
g) 42 : X = 7
X = 42 : 7 X = 6
❖ Bài 2
b)
64
2
80
4
99 Ị 3
77
7
a)
X
35
2
X
Bài ỹíảí
26
X
4
1
32
6
20
X
7
Tính:
a)
35
2
26
4
32
6
20
7
70
104
192
140
b)
64
2
80
4
99
3
77
7
6
32
8
20
9
33
7
11
04	00	09	07
4	ọ_	9	7
0 0 0 0
❖ Bài 3
Trong thùng có 361 dầu. Sau khi sử dụng, sô dầu còn lại trong thùng bằng í- sô' 3
dầu dã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dẫu?
361
Tóm tắt:	 ..I	——	1	1
Coin ?l
Bài giải
Sô" dầu còn lại là: 36 : 3 = 12 (Z)
❖ Bài 4
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời dúng:
Dồng hồ chi:	A. 1 giờ 50 phút
B. 1 giờ 25 phút c. 2 giờ 25 phút D. 5 giờ 10 phút
Bài gíảí
Đồng hồ chỉ: A.
1 giờ 50 phút
1 giờ 25 phút
c.
2 giờ 25 phút
D.
5 giờ 10 phút