Giải toán lớp 3 Gấp một số lên nhiều lần

  • Gấp một số lên nhiều lần trang 1
  • Gấp một số lên nhiều lần trang 2
§33. GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN
GHI NHỚ: Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.
❖ Bàil
Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hoi năm nay chị bao nhiêu tuổi?
? tuổi
Bàí giải
Tuổi của chị là:
6 X 2 = 12 (tuổi)
Đáp số: 12 tuổi
❖ Bài 2
h—
—i	1	
	1	rrM
Tóm tắt:
Con:
Mẹ:
7 quả
? quả cam
Con hái được 7 quá cam, mẹ hái dược gấp 5 lần sô' cam của con. Hỏi mẹ hái dược bao nhiêu quả cam?
Bài gíảí
Số quả cam mẹ hái được là:
X 5 = 35 (quả)
Đáp số: 35 quả cam
❖ Bài 3
Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Sô' đã cho
3
6
4
7
5
0
Nhiêu hơn sổ dã cho 5 dơn vị
8
Gấp 5 lần số dã cho
15
* Ghi nhớ: - Tìm số nhiều hơn sô' dã cho 5 dơn vị, ta lấy số dã cho cộng với 5.
- Tìm sô'gấp 5 lần số dã cho, ta lấy sô' dã cho nhân với 5.
Bàí gíảí
SỐ đã cho
3
6
4
7
5
0
Nhiều hơn số đã cho 5 đơn vị
8
77
9
72
10
5
Gấp 5 lần số đã cho
15
30
20
35
25
0
BÀI TẬP BỔ SUNG
Điền vào ? bằng số thích hợp:
Bàí giải
Gấp 2 lần số ở trong thì bằng tổng 2 số ở ngoài.