Giải toán lớp 3 Xem đồng hồ (tiếp theo)

  • Xem đồng hồ (tiếp theo) trang 1
  • Xem đồng hồ (tiếp theo) trang 2
  • Xem đồng hồ (tiếp theo) trang 3
  • Xem đồng hồ (tiếp theo) trang 4
❖ §14. XEM ĐỔNG Hồ (tiếp theo)
Bàil
Mầu:	6 giờ 55 phút
hoặc 7 giờ kém 5 phút
Ỉ5àí gíảí
Đồng hồ B chỉ 12 giờ 40 phút hoặc 1 giờ kém 20 phút.
Đồng hồ c chỉ 2 giờ 35 phút hoặc 3 giờ kém 25 phút.
Đồng hồ D chỉ 5 giờ 50 phút hoặc 6 giờ kém 10 phút.
Đồng hồ E chỉ 8 giờ 55 phút hoặc 9 giờ kém 5 phút.
Đồng hồ G chỉ 10 giờ 45 phút hoặc 11 giờ kém 15 phút.
❖ Bài 2
Quay kim đồng hồ dể dồng hồ chỉ:
3 giờ 15 phút	b) 9 giờ kém 10 phút	c) 4 giờ kém 5 phút
Ỉ5àí gíảí
Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:
3 giờ 15 pliút:
Quay kim giờ chỉ quá sô' 3 một chút, kim phút chỉ sô' 3.
9 giờ kém 10 phút:
Quay kim giờ chỉ gần tới sô' 9, kim phút chỉ sô' 10.
4 giờ kém 5 phút:
Quay kim giờ chỉ gần tới sô' 4, kim phút chỉ sô' 11.
❖ Bài 3
Mỗi dồng hồ ứng với cách dọc sau:
3 giờ 5 phút
4 giờ 15 phút
7 giờ 20 phút
9 giờ kém 15 phút
10 giờ kém 10 phút
g) 12 giờ kém 5 phút
Bàí ỹíảí
Nối các đồng hồ ứng với các cách đọc sau:
3 giờ 5 phút
4 giờ 15 phút
7 giờ 20 phút
9 giờ kém 15 phút
10 giờ kém 10 phút g) 12 giờ kém 5 phút
❖ Bài 4
Xem tranh rồi trả lời câu hỏi:
e) Lúc mấy giờ bạn Minh
* Lưu ỷ: Nhìn đồng hồ trong tranh để trả lời.
Bàí giải
Bạn Minh thức dậy lúc 6 giờ 15 phút.
Bạn Minh đánh răng, rửa mặt lúc 6 giờ 30 phút (hay 6 giờ rưỡi).
Bạn Minh ăn sáng lúc 7 giờ kém 15 phút.
Bạn Minh tới trường lúc 7 giờ 25 phút.
Bạn Minh bắt đầu đi từ trường về nhà lúc 11 giờ.
g) Bạn Minh về đến nhà lúc 11 giờ 20 phút.
BÀI TẬP BỔ SUNG
□
9 giờ 5 phút
□
12 giờ 45 phút
□
1 giờ hém 15 phút
□
9 giờ 2 phút
B
Đồng hồ chỉ:
s
9 giờ 5 phút
Đ
12 giờ 45 phút
Đ
1 giờ kém 15 phút
s
9 giờ 2 phút
Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống: Đồng hồ bên chỉ:
§15. LUYỆN TẬP
❖ Bàil
Dồng hồ chi mấy giờ?
12
//ĩl12 í
2 v\
/no
E r
Bãí gíáí
Đồng hồ	A	chỉ 6	giờ 15	phút.
Đồng hồ	B	chỉ 2	giờ 30	phút (2	giờ rưỡi).
Đồng hồ	c	chỉ 8	giờ 55	phút (hay	9 giờ	kém 5 phút).
Đồng hồ	D	chỉ 8	giờ.
Bài 2
Giăi bài toán theo tóm tắt sau: Có.
4 thuyền Mỗi thuyền: 5 người Tất cả:	... người?
Bài Qíảí
Số người có tất cả là:
5 X 4 = 20 (người)
Đáp số: 20 người