Giải toán lớp 3 ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO

  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO trang 1
  • ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO trang 2
§17. ĐỀ KIỂM TRA ĐỂ GIÁO VIÊN THAM KHẢO
(Dự KIẾN ĐỂ KIỂM TRA TRONG 40 PHÚT)
Bàil
Đặt tính rồi tính: 327 + 416	561 -244	462 + 354	728 -456
Khoanh vào — số bông hoa:
❖ Bài 3
Mỗi hộp côc có 4 cái cốc. Hỏi 8 hộp cốc như thế có bao nhiêu cái cốcĩ
Bài 2
b) Đường gấp khúc ABCD có độ dài là mấy mét?
Bàí giải
0 Bài 1
Đặt tính rồi tính:
327
416
743
561
244
317
462
354
816
728
456
272
0 Bài 2
Khoanh vào số bông hoa:
a)
b)
0 Bài 3 Tóm tắt:
0 Bài 4
hộp cốc: 4 cái cốc 8 hộp cốc: ...cái cốc
Ỉ3àí ỹíẳí
Sô' cái cốc của 8 hộp là:
4 X 8 = 32 (cái cốc)
Đáp số: 32 cái cốc
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
35 + 25 + 40 = 100 (cm)
100cm = lm
Đáp số: a) 100cm
b) Đường gấp khúc ABC dài lm